Kursplan för Kulturarv i väpnade konflikter

Cultural Heritage in Peace and Conflicts

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV706
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kulturvård A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-06-07
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-03-05
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet:

  Kandidatexamen

 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna,

avseende kunskap och förståelse

 • ge exempel på åtgärder som används på platser, byggnader och föremål efter konflikter i syfte att bevara deras värden och bidra till hållbar utveckling,
 • reflektera över hur konflikter kan bidra till att förändra kulturarv, minne och identitet,
 • redogöra för de internationella rättsliga institutioner som skyddar kulturarv i väpnade konflikter,

avseende färdighet och förmåga

 • kritiskt betrakta konflikt- och postkonflikt-utvecklingsscenarier,

avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

 • diskutera lämpliga lösningar för planering, utformning och genomförande av tekniska åtgärder på skadade kulturarv i syfte att restaurera, rekonstruera eller konservera dem,
 • reflektera kring etiska frågor rörande destruktion, bevarande och bruk av kulturarv.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till de sociala konsekvenserna av kulturarvet i och efter konflikter. Konflikt förstås här som en stark oenighet mellan parterna i ett samhälle, och som en kamp med ursprung i behov som är inkompatibla. Du kommer att studera betydelser och användningar av kulturarv före, under och efter våldsamma konflikter. I konflikter har monument, museer och andra kulturarv inte bara blivit måltavlor. De har ofta använts för ideologiska och statsbyggande ändamål långt innan inomstatliga eller mellanstatliga konflikter når en våldsam nivå. När internationella aktörer ingriper i utvecklingen efter en konflikt är det ofta med syftet att använda kulturarv för att främja ett mer tolerant, inkluderande och fredligt samhälle, men sådana instrumentella mål kan hindras av befintliga gruppidentiteter, föreställningar om kulturarv, dåligt planerade insatser och andra faktorer. Kursen behandlar komplexiteten kring kulturarv i konflikter samt möjligheterna att använda kulturarv för att främja en fredlig och hållbar utveckling. Studenterna kommer inte bara att introduceras till de problem som är förknippade med arv i konfliktområden, utan även till praktiska och tekniska insatser på platser med där syftet är att bevara kulturarv eller ge dem nya funktioner.

Undervisning

Kursen består av seminarier, föreläsningar och gruppövningar. Aktivt deltagande i seminarier och grupparbeten är obligatoriskt. Frånvaro från någon av dessa kommer att behöva kompenseras. Det kan även förekomma en exkursion utanför Gotland. Deltagande i exkursionen är frivilligt. Det kommer att finnas en valfri uppgift för studenter som inte deltar i exkursionen.

Examination

Bedömningen bygger på skriftliga inlämningsuppgifter och muntligt deltagande. Skriftliga uppgifter står för 50% av betyget och muntliga för 50%. Betyg ges enligt det svenska betygssystemet. Följande betyg används: Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG). Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.