Kursplan för VFU I, förskollärare

Preschool Placement 1

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE210
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-02-12
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Reviderad: 2020-06-02
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  30 hp inom förskollärarprogrammet inklusive kurserna Lärande och utveckling; Att leda verksamhet i förskolan; Språk och kommunikation i förskolan

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i den verksamhetsförlagda utbildningen för Förskollärarprogrammet.

Mål

Den verksamhetsförlagda utbildningen är relaterad till de kurser studenterna läser och studenterna förväntas därmed relatera till och tillämpa tidigare kunskaper. Syftet med den verksamhetsförlagda kursen är att studenten ska tillägna sig, tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter samt utveckla ett professionellt och vetenskapligt förhållningssätt till undervisning, ledarskap, lärande och utveckling.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • visa ett professionellt förhållningssätt gentemot barn
 • planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisning
 • använda digitala lärresurser och estetiska uttrycksformer i den pedagogiska verksamheten
 • identifiera och reflektera över sina behov av ytterligare kunskap och utveckling i sin kompetens i det pedagogiska arbetet
 • visa god förmåga till dialog med barn, kollegor samt föräldrar och vårdnadshavare.

Innehåll

 • Planering och genomförande av pedagogisk verksamhet och undervisning i förskolan.
 • Dokumentera och utvärdera pedagogisk verksamhet och undervisning i förskolan.

Undervisning

Kursen genomförs i form av pedagogiskt arbete i barngrupp under handledning, deltagande i övrigt lärararbete, självstudier och dokumentation och seminarier.

Examination

Den studerande examineras av en av universitetet utsedd examinator.

Underlag för examination utgörs av

 • skriftliga och eventuellt muntliga bedömningsunderlag från VFU-handledare
 • studentens dokumentation och redovisning av uppgifter under kursen
 • bedömningsunderlag från besökande lärarutbildare i de fall då VFU-besök genomförs.

Kursen har obligatorisk närvaro och kräver aktivt deltagande.

Underkänt betyg får sättas om studentens VFU avbryts i förtid. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att studenten får examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning erbjuds möjlighet till ytterligare verksamhetsförlagd utbildning vid ett tillfälle. Om synnerliga skäl föreligger kan Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper efter anhållan bevilja den studerande ytterligare ett tillfälle.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.