Kursplan för Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet

Men's Violence Against Women and Violence in Close Relationships, Focusing on Special Vulnerability

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3OG090
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2019-01-29
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Reviderad: 2021-04-27
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: VT 2022
 • Behörighet:

  120 hp inom medicinskt och/eller folkhälsovetenskapligt, religionsvetenskapligt, historiskt-filosofiskt, samhällsvetenskapligt, juridiskt ämnesområde, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Beslut och riktlinjer

Kursen har ett tvärvetenskpligt perspektiv.

Ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer utgår från ett jämställdhetsperspektiv, grundat på internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter.

Kursen syftar till att ge kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet.

Kursen syftar till att ge förmåga att självständigt, sakligt och kritiskt arbeta med frågeställningar om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kursen syftar även till att ge fördjupade kunskaper om och förmåga att tillämpa relevanta teoribildningar och metoder inom verksamheter som möter våldsutsatta personer.

Kursen bidrar därmed till att stärka arbetet med skydd för och omhändertagande av våldsutsatta personer i särskild sårbar position, förebyggande åtgärder inklusive insatser riktat mot förövarna vilket sammantaget bidrar till att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer på sikt upphör.

Mål

Studenterna ska efter genomgången kurs kunna:

 • självständigt identifiera och tolka centrala frågeställningar inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet
 • analysera betydelsen av särskild sårbarhet och vad det innebär inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
 • analysera vad olika vetenskapliga perspektiv på kunskapsområdet innebär för bemötande och omhändertagande av våldsutsatta personer
 • urskilja olika myndigheters ansvar och idéburna organisationers arbete för våldsutsatta i särskild sårbarhet, och hur en god samverkan kan se ut, samt självständigt arbeta med hur kunskapen kan implementeras inom dessa samhällssektioner
 • presentera ett tänkbart förändringsarbete som stärker skyddet för våldsutsatta i särskild sårbar position och självständigt analysera hur kunskapsområdet kan användas för ett förebyggande arbete inom exempelvis myndigheter, svenska och internationella idéburna icke-statliga organisationer (non-governmental organization, NGO), utbildning, trossamfund och näringsliv
 • urskilja historiska och nutida värderingar och attityder till mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i relation till vetenskaplig forskning och föra en kritisk diskussion

Innehåll

 • Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer utifrån ett historiskt perspektiv samt nationella och internationella överenskommelser
 • Teoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, b l a ur ett strukturellt, rättsligt och psykologiskt perspektiv
 • Särskild sårbarhet utifrån intersektionell teori
 • Särskilt sårbara positioner såsom att vara utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck inklusive könsstympning, barn som upplever våld, våldsutsatta kvinnor med funktionsvariationer, våldsutsatta kvinnor i missbruk och att vara våldsutsatt hbtq-person
 • Berörda myndigheters ansvarsområden och samverkan, idéburna organisationers och andra samhällssektorers arbete för att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet
 • Attityder och värderingar i relation till vetenskaplig forskning

Undervisning

Undervisningen sker företrädesvis via digitala undervisningsplattformar genom föreläsningar, seminarier, samt skriftliga och muntliga uppgifter. Eftersom nätburen undervisning tillämpas krävs att studenten har tillgång till dator med webkamera och stabil internetuppkoppling. Seminarier samt skriftliga och muntliga uppgifter är obligatoriska.

Examination

Examination sker i form av individuell skriftlig tentamen. Deltagande i obligatorisk undervisning krävs för godkänd kurs.

Student som ej är godkänd efter ordinarie tentamenstillfälle har rätt att delta vid ytterligare provtillfällen. Om studenten genomfört två underkända inlämningar ges inte något ytterligare examinationstillfälle inom terminen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Böcker

 • Baianstovu, Runa Heder : hedersrelaterat våld, förtryck och socialt arbete

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Brownmiller, Susan Against our will: men, women and rape.

  New York: Fawcett, 2002

  [tillgänglig via Studium, urval]

  Obligatorisk

 • Granström, Görel; Mannelqvist, Ruth Brottsoffer : rättsliga perspektiv

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2021]

  ss. 129-144. [tillgänglig via Studium]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hearn, Jeff The violences of men : how men talk about and how agencies respond to men's violence to women

  London: SAGE, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Heimer, Gun M. Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar

  Fjärde upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hydén, M; Gadd, D; Wade, A Response Based Approaches to the Study of Interpersonal Violence

  Palgrave Macmillan, London, 2016

  Richardson, Cathy (2016). The Role of Response-Based Practice in Activism. I Hydén M., Gadd D., Wade A. (eds) Response Based Approaches to the Study of Interpersonal Violence

  Obligatorisk

 • Kelly, Liz Surviving sexual violence.

  Cambridge: Polity, 1988

  Obligatorisk

 • Pateman, Carole The sexual contract

  30th anniversary edition: Stanford University Press, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan