Kursplan för Självständigt arbete i biologi

Independent Project in Biology

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG210
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-08-30
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-02-04
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2022
 • Behörighet:

  80 hp biologi motsvarande basblocket i biologi inom Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter kursen kommer studenten att ha fördjupade kunskaper inom en i diskussion med handledaren utvald del av biologin, samt ha inblick i vetenskapligt arbete och publicering.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • självständigt formulera en forskningsfråga/hypotes baserad på tidigare vetenskaplig litteratur
 • självständigt söka och på ett kritiskt sätt tolka och sammanställa relevant vetenskaplig litteratur för den aktuella forskningsfrågan
 • redovisa metod för, och motivera urval av litteratur
 • redovisa sina resultat skriftligt på svenska i en vetenskaplig rapport
 • framställa vetenskaplig text, figurer, tabeller, referenser etc. enligt för fältet gällande format
 • ge och ta emot konstruktiv kritik på textutkast
 • presentera sina kunskaper muntligt på ett pedagogiskt sätt, och föra en vetenskaplig diskussion
 • identifiera och strukturerat diskutera etiska frågor och lika villkorsfrågor kopplade till vetenskapligt arbete och publicering.

Innehåll

Kursen omfattar ett självständigt vetenskapligt arbete som baseras på vetenskaplig litteratur, och utgör ett examensarbete på kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi. Flera moment som är relevanta för ett framtida yrkesliv för en biolog ingår: informationssökning, sammanställning, analys och värdering, övning att läsa och konstruktivt kritisera andras textutkast, samt muntlig och skriftlig presentation.

Studenten kommer bl.a. att få erfarenhet av att:

 • söka, sammanställa och värdera information
 • författa vetenskaplig text baserad på kritisk analys av denna information
 • aktivt delta i seminarier där studenttexterna och arbetet med dem diskuteras
 • skriftligen och muntligen opponera på andra studenters arbete.

Som hjälp till studenten att uppnå målen finns föreläsningar om:

 • att söka information: Bibliotekskunskap, vetenskapliga källor, källkritik
 • att skriva vetenskaplig text och publicera: Tekniska, redaktionella och språkliga aspekter; hur man konstruerar figurer och tabeller; den redaktionella processen; vetenskaplig form
 • etik och lika villkor inom vetenskapligt arbete (t.ex. genusfrågor och publiceringsetik)

samt

 • obligatoriska seminarier där både lärare och studenter ger återkoppling på studenternas textutkast. Seminarierna omfattar även kritisk analys och diskussion av det vetenskapliga innehållet samt formella aspekter på skrivande.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier samt grupphandledning. Deltagande i seminarier, övningar och vissa föreläsningar (se schemat) är obligatorisk.

Examination

Arbetet ska utmynna i två presentationer:

 • en vetenskaplig uppsats på svenska
 • en kort muntlig presentation.

Studenten ska dessutom aktivt ha deltagit i obligatoriska seminarier inklusive de två där utkast till de två presentationerna diskuteras.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Att presentera vetenskap

  Institutionen för biologisk grundutbildning, 2014

  Fulltext

 • Hur man använder källor och undviker plagiering i vetenskapliga arbeten

  Institutionen för biologisk grundutbildning, 2013

  Fulltext