Egyptologi - Masterprogram i humaniora

Läsåret 2022/2023

Bild för Egyptologi - Masterprogram i humaniora 2022/2023
Anmälan

Det forna Egypten är kanske världens mest kända exempel på ett komplext samhälle i det förflutna. Området studeras med fokus på skiftande roller hos gudar och människor genom texter, konst och arkeologi under mer än tretusen år. Masterprogrammet i humaniora med inriktning inom egyptologi lär dig att kombinera skilda typer av källor, tillvägagångssätt och perspektiv för att bättre förstå livsvillkoren för människor i en av de tidigaste skriftbärande kulturer vi känner till.

Om programmet

Humaniora handlar om att kunna använda ett mångtydigt och varierat källmaterial för att bättre förstå människor. Inriktningen egyptologi på masterprogrammet i humaniora är programmet för dig som är intresserad av att integrera texter, konst och materiella källor i utforskandet av det forna Egypten.

Du lär dig hur en forskare arbetar genom att studera ett fascinerande källmaterial samtidigt som du blir expert på att identifiera problem och föreslå möjliga lösningar utifrån ett fragmentariskt källmaterial. Du lär dig analysera och kombinera fler typer av källor än studenter normalt kommer i kontakt med. Språk- och textstudier kombineras med historia, konst och arkeologi.

Programmet ger en god grund för doktorandstudier i egyptologi vid olika universitet i världen, men förbereder dig också för en karriär som inkluderar olika aspekter av kulturminnesvård och uppdrag som handläggare eller utredare. Kurserna består vanligtvis av seminarier som skärper din förmåga i muntliga presentationer och kommunikation. Akademiskt skrivande övas kontinuerligt och förbereder dig för olika situationer där komplexa problem analyseras.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med egyptologi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Programmet sträcker sig över två år och leder till en masterexamen, men du kan även välja att läsa ett ettårigt program för en magisterexamen. Programmet innehåller 60 hp obligatoriska kurser och 30 hp examensarbete. Ytterligare 15 hp obligatoriska kurser ingår, samt en eller två valfria kurser motsvarande 15 hp som kan väljas från universitetets kursutbud.

Programmet inleds med en mångvetenskaplig kurs om 7,5 hp. Kursen ges på halvtid och samläses med studenter som läser masterprogrammet i humaniora, inriktning arkeologi i Uppsala och i Visby, och inriktning antikens kultur och samhällsliv i Uppsala.

I början av höstterminen kommer du att upprätta en individuell studieplan (ISP) tillsammans med programkoordinator eller studierektor. De obligatoriska kurserna beskrivs kortfattat och en lista på valfria kurser presenteras. Denna ISP revideras vid behov i samråd med studierektor för avancerad nivå.

Kurserna löper normalfallet på halvfart. Tanken bakom detta är att du ska läsa två kurser parallellt. Förutom obligatoriska kurser i egyptologi kan du göra praktik (7,5 eller 15 hp) eller läsa individuellt utformade fördjupnings- eller metodkurser om 7,5 hp inom ämnet. Alternativt kan du läsa två kurser i andra ämnen vid universitetet motsvarande 15 hp.

Ett examensarbete omfattande 30 hp skrivs under termin 4. Alla obligatoriska kurser inom programmet ges på engelska, men du kan välja om du vill skriva ditt examensarbete på svenska eller engelska.

Kurser inom programmet

Kursnamnen är generiska och kan variera över tid, dock inte deras övergripande tema. Kurser markerade med asterisk (*) samläses av studenter på år 1 och år 2 i programmet.

År 1

Ht period 1

Mångvetenskaplig institutionsgemensam kurs

Egyptisk socialhistoria: Konst i kontext*

Ht period 2

Egyptens arkeologi*

Avancerade fornegyptiska texter*

Vt period 3

Valbar kurs eller praktik

Vt period 4

Religion i det forntida Egypten

Inledning i koptiska

År 2

Ht period 1

GIS

Egyptisk socialhistoria: Arkitektur i kontext*

Ht period 2

Nubisk arkeologi*

Avancerad nyegyptiska*

Vt period 3 och 4

Examensarbete

Om undervisningen

Kurserna omfattar i normalfallet 7,5 hp och går vanligtvis på halvfart. Den vanligaste undervisningsformen är seminarier, men föreläsningar förkommer också. Kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska. Viktiga verk på tyska och franska kan dock förekomma.

Examinationsformerna varierar mellan kurserna men utgörs vanligen av muntliga redovisningar, skriftliga uppgifter och hemtentamina.

Studera utomlands

Du har även möjlighet att studera utomlands under en termin. Institutionen för arkeologi och antik historia har Erasmusavtal med ett antal institutioner i Europa. Uppsala universitet har också flera utbytesavtal med universitet runtom i världen. För att åka på utbyte krävs att man har läst minst 60 hp vid Uppsala universitet. Utlandsvistelsen sker oftast under andra studieåret.

Karriär

En examen från den avancerade nivån gör dig behörig att bli antagen till forskarutbildningen i egyptologi. Den är framförallt ett kvitto på att du har en rad färdigheter som krävs för att handlägga och utreda komplexa frågor utan enkla svar. Tidigare studenter arbetar bland annat som arkeologer, arkivarier, museiintendenter, museipedagoger, utredare, reseledare, guider, och som forskare och lärare på universitet.

Det är svårt att säga hur din framtida yrkeskarriär kommer att se ut, men alumnundersökningar visar att en stor majoritet av tidigare studenter är nöjda med sitt val av studier oavsett vad de arbetar med idag.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Egyptologi

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5000 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 120 hp egyptologi varav minst 30 hp egyptiska språk eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Filosofi: Pauliina Remes

pauliina.remes@filosofi.uu.se

018-471 28 97

Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Kulturantropologi och etnologi: Charlotta Widmark

charlotta.widmark@antro.uu.se

018-471 70 33

Kulturvård: Gustaf Leijonhufvud

gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

018-471 83 87

Egyptologi: Andreas Dorn

andreas.dorn@egyptologi.uu.se

018-471 28 97

Estetik: Nicholas Wiltsher

nicholas.wiltsher@filosofi.uu.se

018-471 73 53

Genusvetenskap: Jenny Björklund

jenny.bjorklund@gender.uu.se

018-471 57 96

Idé- och lärdomshistoria: Orsi Husz

info@idehist.uu.se

018-471 57 53

Konstvetenskap: Emilie Karlsmo

info@konstvet.uu.se

Litteraturvetenskap, retorik

Otto.Fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Musikvetenskap: Mattias Lundberg

mattias.lundberg@musik.uu.se

018-471 15 84

Historisk-filosofiska fakulteten

Dag Hammarskjölds väg 7

Box 256, 751 05 UPPSALA

histfil@histfilfak.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02