Masterprogram i speldesign

120 hp

Utbildningsplan, HSD2M

Kod
HSD2M
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 29 april 2021
Diarienummer
HISTFILFAK 2021/31
Ansvarig fakultet
Historisk-filosofiska fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Utbildningsplanen är fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2018-06-14 och träder i kraft 2019-07-01

Behörighetskrav

Kandidatexamen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Syftet med masterprogrammet i speldesign är att studenten ska tillägna sig dels en systematisk förståelse för speldesign som disciplin, dels kunskaper och färdigheter för att självständigt kunna formulera och lösa vetenskapliga problem och kritiskt kunna granska andras arbeten inom speldesign samt sådana kunskaper som krävs för kvalificerat arbete inom spelbranschen och näraliggande verksamheter.

Mål

Efter genomgången utbildning ska studenten kunna;

  • självständigt och med utgångspunkt i ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt analysera, utvärdera och redogöra för problemställningar som är av central betydelse för speldesignforskning,
  • genom vetenskaplig reflektion kring sin egen och andras designprocess uppvisa fördjupade kunskaper inom speldesign,
  • redogöra för och använda teorier och metoder inom speldesignforskningen som är relevanta för en vetenskaplig frågeställning och för fördjupad designkompetens,
  • självständigt planera, leda och genomföra en kvalificerad forskningsuppgift i form av ett examensarbete inom uppsatta tidsramar och på ett sätt som bidrar till kunskapsutvecklingen inom området,
  • självständigt i såväl muntlig som skriftlig form kommunicera sina resultat i forsknings- och produktionsmiljöer och då klart redogöra för såväl slutsatser som den kunskap och de argument som ligger till grund härför, samt
  • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inom speldesign.

Programmets uppläggning

Programmet omfattar två års heltidsstudier (120 hp). Terminerna ett, två och fyra innehåller obligatoriska kurser i speldesign på avancerad nivå.

Programmet inleds med en introduktion till spelforskning som också innefattar teori och metod samt vetenskapligt skrivande som förberedelse inför examensarbetet under termin fyra. Första terminen närmar sig också spel ur ett kritiskt, analytiskt, socialt och praxisbaserat perspektiv.

Andra terminen dyker djupare in i denna grund, och ger studenterna möjligheter att utmana antaganden om vad spel är och att driva gränserna för vad spel kan vara. Genom att utforska en mängd olika ämnen och teman för att informera spel, nya format, plattformar och lägen och tänkande utöver "roligt", reflekterar studenter vidare över sitt ansvar som skapare i ett större, sociokulturellt sammanhang och tillämpar teoretiska idéer och ramar till praxis. Detta görs genom att utnyttja metoder för designforskning och tillämpa stränga testmetoder och iteration på speldesign som praktik.

Under termin tre har studenten möjlighet att välja kurser - på grundnivå eller avancerad nivå - inom eller utanför institutionen. Möjlighet finns att delta i internationellt studentutbyte inom ramen för universitetets eller institutionens utbytesavtal. Institutionen erbjuder under denna termin kurser i experimentell speldesign, Deep Games och i olika former av berättande. Fjärde terminen utgörs i sin helhet av ett examensarbete.

Undervisning

Masterprogrammet ges i sin helhet på engelska. Undervisnings- och examinationsformer varierar från kurs till kurs beroende på kursinnehåll och kursuppläggning. Undervisningen består normalt av föreläsningar, seminarier och workshops med muntliga och skriftliga uppgifter individuellt och i grupp. Studenten redovisar sina kunskaper och färdigheter genom olika examinationsformer: muntliga redovisningar i samband med seminarier, skriftliga rapporter och mer traditionella skriftliga tentamina.

Studenten förväntas ta allt större ansvar för det egna lärandet ju längre utbildningen framskrider. Examensarbetet ska avspegla studentens förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt formulera och lösa en problemställning utifrån de kunskaper och färdigheter som kurserna i programmet ger.

Examen

Masterexamen (120 hp) med speldesign som huvudområde.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin