Psykologprogrammet

300 hp

Utbildningsplan, SPS2Y

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
SPS2Y
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 maj 2021
Diarienummer
SAMFAK 2021/53 Doss: 3.2.1
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för psykologi
Övrig(a) medverkande institution(er)
Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Psykologprogrammet omfattar 300 högskolepoäng och leder till psykologexamen. För psykologexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som psykolog och för att fullgöra föreskriven praktisk tjänstgöring (PTP) som fordras för att få behörighet som psykolog.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Mål

Högskoleförordningens Bilaga 2 - Examensordning föreskriver att följande mål skall vara uppfyllda för erhållande av Psykologexamen.

MÅL SOM FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT

Kunskap och förståelse

För psykologexamen ska studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan
 • vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa fördjupad kunskap om psykologiska metoder för utredning och
 • åtgärd avseende individer, grupper och organisationer,
 • visa fördjupad kunskap och förståelse för samhälls- och familjeförhållanden som påverkar olika grupper och individer, såväl barn som kvinnor och män,
 • visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, och
 • visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga

För psykologexamen ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling,
 • visa förmåga att under handledning bedriva psykoterapi,
 • visa fördjupad förmåga att självständigt planera, leda och genomföra förebyggande arbete samt utvecklings- och förändringsarbete med inriktning på individer, grupper, organisationer och miljöer,
 • visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund kritiskt utvärdera och utveckla behandlingsarbete och åtgärdsprogram inom verksamhetsområdet,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper,
 • visa förmåga att för berörda parter muntligt och skriftligt redogöra för utredning, åtgärd och resultat samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa, och
 • visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För psykologexamen ska studenten

 • visa förmåga att fortlöpande utveckla självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa fördjupad förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)

För psykologexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

Utöver dessa mål gäller följande för Psykologprogrammet:

Psykologprogrammet bygger på psykologin som vetenskap. Ämnesstudierna har genomgående forskningsanknytning, med aktualisering av psykologins teorier, metoder och problem. Kritiskt tänkande stimuleras, bland annat genom vetenskapsteoretiska resonemang och genom problemorienterade inslag. Laborationer och färdighetsträning intar en framskjuten plats redan från början av utbildningen.

Kunskaper inom andra ämnen som är ägnade att ge alternativa perspektiv och breda synsätt på problem inom psykologernas arbetsområden förmedlas. Stor vikt läggs vid att programmet utformas på ett sådant sätt att integrering av olika kunskapsområden samt av teori, metod och tillämpning befrämjas.

Utbildningen är föremål för fortlöpande omprövning med införlivande av nya kunskapsområden som har relevans för psykologisk yrkesverksamhet.

Programmets uppläggning

KURSER

1. Introduktion till psykologi, 30 hp

2. Biologisk och emotionspsykologi, 7,5 hp

3. Kognitionspsykologi, 7,5 hp

4. Socialpsykologi, 6 hp

5. Professionsförberedande kurs 1, 1,5 hp

6. Utvecklingspsykologi, 7,5 hp

7. Professionsförberedande kurs 2, 3 hp

8. Psykiatri och psykopatologi, 7,5 hp

9. Neuropsykologi, 6 hp

10. Sociologi, 7,5 hp

11. Ledarskap och grupprocesser, 6 hp

12. Klinisk psykologi I, 7,5 hp

13. Hälsopsykologi och beteendemedicin, 7,5 hp

14. Vuxenliv och åldrande, 7,5 hp

15. Prevention, 7,5 hp

16. Personlighetspsykologi, 7,5 hp

17. Utredningsmetodik, 15 hp

18. Professionsförberedande kurs 3, 7,5 hp

19. Socialkunskap, 7,5 hp

20. Psykologpraktik, 22,5 hp

21. Organisationsteori, 7,5 hp

22. Arbets- och organisationspsykologi, 15 hp

23. Klinisk psykologi II, 7,5 hp

24. Psykoterapeutisk fördjupning I, 7,5 hp

25. Människa och miljö, 7,5 hp

26. Psykologisk forskningsmetod I, 7,5 hp

27. Psykologisk forskningsmetod II, 7,5 hp

28. Psykoterapeutisk fördjupning II, 7,5 hp

29. Valbar breddning/fördjupning, 15 hp

30. Examensarbete, 30 hp

31. Psykoterapeutisk fördjupning III, 7,5 hp

Undervisning

Utbildningen ges på heltid över tio terminer. Kurserna skall läsas i den ordning studieplanen för aktuell termin föreskriver. Parallelläsning av flera kurser inom programmet medges inte vid normal studiegång.

Undervisningen ges i form av lektioner, seminarier, gruppövningar och instruktioner. Handledning ges vid laborationer och praktiska övningar och i samband med rapportskrivning, vanligen i grupp om två till sex studenter. I mitten av utbildningen ingår en praktikkurs under individuell handledning av en yrkesverksam legitimerad psykolog och under dess senare del ingår psykoterapeutiskt klientarbete under handledning av legitimerad psykoterapeut, vanligen i grupp om tre till fyra studenter. I slutet av programmet författas ett vetenskapligt examensarbete under handledning, individuellt eller i grupp om högst två studenter.

Examen

Kraven för psykologexamen uppnås efter slutförda studier inom programmet om sammanlagt 300 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

BEDÖMNING OCH BETYGSSÄTTNING

Vid prövning av den studerandes kunskaper och färdigheter skall, i fråga om tillämpliga kurser och moment, även självständigt omdöme och förmåga till kritisk analys beaktas. Prövningen inriktas så att den särskilt beaktar kraven på integrerade kunskaper och utbildningens mål vad avser förberedelsen för utövningen av psykologyrket. Som betyg vid prövning av de studerandes kunskaper och färdigheter används något av uttrycken godkänd och underkänd.

I enlighet med rektors beslut 2005-03-08 (UFV 2005/205) begränsas antalet praktiktillfällen för kurs 20, Psykologpraktik och praktikperioder med klientarbete inom kurserna 24, 28 och 31, Psykoterapeutisk fördjupning, I-III, och däri ingående examination inom momentet psykoterapi under handledning till två, med möjlighet att medge ett ytterligare tillfälle om det finns synnerliga skäl.

TILLGODORÄKNANDE AV UTBILDNING INOM ELLER UTOM LANDET

Studerande inom psykologutbildningen får enligt närmare bestämmande av vederbörande fakultetsnämnd eller av lärare som fakultetsnämnd utser, tillgodoräkna sig viss utbildning inom eller utom landet för att erhålla utbildningsbevis som avser psykologexamen.

Övergångsbestämmelser

Denna utbildningsplan gäller för studenter som påbörjat psykologprogrammet höstterminen 2022 och senare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin