Apotekarprogrammet

300 hp

Utbildningsplan, FAO2Y

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
FAO2Y
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 11 mars 2021
Diarienummer
MEDFARM 2019/909
Ansvarig fakultet
Farmaceutiska fakulteten
Ansvarig institution
Farmaceutiska fakulteten
Övrig(a) medverkande institution(er)
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Institutionen för farmaci, Institutionen för läkemedelskemi, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Beslut och riktlinjer

Utbildningen bedrivs i enlighet med Högskoleförordningen och Uppsala universitets pedagogiska program, mål och strategier, regler och riktlinjer med beaktande av bl.a. likabehandling, kvalitetsarbete och hållbar utveckling.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A13/13)

Syfte

Programmet leder till en akademisk yrkesexamen, apotekarexamen 300 hp, och utgör grund för legitimation som apotekare och till fortsatta studier på forskarnivå.

Mål

För apotekarexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som apotekare.

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

För apotekarexamen skall studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa fördjupad kunskap om läkemedlens sammansättning, framställning, funktion och användning,
 • visa fördjupad kunskap om läkemedelsinformation, läkemedelsrådgivning och läkemedelsutvärdering för att därigenom bidra till en rationell och optimal läkemedelsanvändning,
 • visa kunskap om utveckling, prövning och användning av läkemedel i ett nationellt och internationellt perspektiv, och
 • visa kunskap om relevanta författningar.

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA

För apotekarexamen skall studenten

 • visa fördjupad förmåga att tillämpa vetenskaplig dokumentation samt att söka, värdera och kritiskt tolka relevant information för att kunna analysera och lösa problem,
 • visa fördjupad förmåga att självständigt identifiera, analysera och lösa kvalificerade läkemedelsrelaterade frågeställningar samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera och använda kunskap samt att analysera och bedöma komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
 • visa förmåga att i både nationella och internationella sammanhang muntligt och skriftligt informera om och diskutera läkemedels utveckling, nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därigenom bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

För apotekarexamen skall studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att verka inom såväl läkemedelsområdet som hälso- och sjukvården med en helhetssyn på människan och ett etiskt förhållningssätt med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt,
 • visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE (EXAMENSARBETE)

För apotekarexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 30 högskolepoäng.

ÖVRIGT

För apotekarexamen skall studenten ha fullgjort sex månaders apotekspraktik.

LOKALA MÅL FÖR APOTEKARPROGRAMMET VID UPPSALA UNIVERSITET

Förutom ovanstående mål enligt gällande Högskoleförordning skall studenten

 • visa förmåga att planera, leda och samordna arbete
 • visa kunskap om, och förmåga att utföra, kvalitetssäkringsarbete inom läkemedelsområdet
 • visa kunskap om hållbar utveckling inom läkemedelsområdet

Programmets uppläggning

Programmet följer en bunden studieordning. Det innebär att kurserna ska läsas i den ordning som studieplanen föreskriver för att säkerställa en god progression i kunskap, färdighet och förmåga. Undervisningen bedrivs i framför allt i Uppsala och förutsätter heltidsstudier.

I programmet ingår en valbar period omfattande fördjupningskurser om totalt 30 hp och ett självständigt arbete om 30 hp. Under denna period finns goda möjligheter att studera utomlands. I programmet ingår verksamhetsförlagd utbildning (apotekspraktik, 39 hp) under termin 6 och 10. Denna förläggs oftast utanför studieorten.

Undervisning

Undervisningsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar, praktiska eller datorbaserade laborationer, seminarieverksamhet, grupparbeten samt verksamhetsförlagd utbildning på apotek. Undervisningen genomsyras av studentcentrerat lärande med aktiverande undervisningsmoment såsom interaktiva föreläsningar, arbete med verklighetsbaserade frågeställningar genom problembaserat lärande eller motsvarande. Stora delar av kurslitteraturen är engelskspråkig och vissa kurser kan komma att ges helt eller delvis på engelska.

Kurser inom programmet

Kursernas mål och innehåll framgår av respektive kursplan. Vid början av varje kurs ges detaljerade anvisningar om undervisning och examination. Obligatorisk närvaro krävs vid respektive kursstart och vid de moment som anges som obligatoriska i respektive kursplan. Vissa kurser kan komma att ges parallellt.

Med syfte att stärka studentens professionella identitet och utveckling ges en serie terminsövergripande kurser i professionell utveckling. De omfattar verklighetsbaserade frågeställningar och uppgifter samt muntlig och skriftlig kommunikationsträning relaterad till professionen. Dessa kurser kompletterar övrig färdighetsträning inom programmet, är nära anknutna till övriga kurser på respektive termin och examineras terminsvis.

Examen

Apotekarexamen uppnås efter fullgjorda kunskapsfordringar om sammanlagt 300 hp, inklusive ett självständigt arbete om 30 hp samt sex månaders apotekspraktik. Utbildningsbevis utfärdas på begäran av studenten. På utbildningsbeviset skall apotekarexamens engelska översättning, Master of Science in Pharmacy, anges.

Övriga föreskrifter

För att säkerställa en god progression i kunskap, färdighet och förmåga under programmet finns särskilda förkunskapskrav för tillträde till termin 3 till 10.

Termin 3

Professionell utveckling 1: Apotekare - samhällets läkemedelsexpert

Allmän och organisk kemi med läkemedelsinriktning

"Tentamen 1" från Farmaceutisk cellbiologi

Modulen "Säkerhet och dokumentation" från Professionell utveckling 2: Apotekare - vetenskaplig metodik och kommunikation

Termin 4

Professionell utveckling 1: Apotekare - samhällets läkemedelsexpert

Allmän och organisk kemi med läkemedelsinriktning

Farmaceutisk cellbiologi

Modulen "Säkerhet och dokumentation" från Professionell utveckling 2: Apotekare - vetenskaplig metodik och kommunikation

Termin 5

Professionell utveckling 1: Apotekare - samhällets läkemedelsexpert

Allmän och organisk kemi med läkemedelsinriktning

Farmaceutisk cellbiologi

Professionell utveckling 2: Apotekare - vetenskaplig metodik och kommunikation

Biofysikalisk kemi med matematik

Grundläggande analytisk farmaceutisk kemi

Observera olika behörighetskrav inom terminens kurser. Även Fysiologi krävs för följande kurser: Galenisk farmaci I (3FG601), Läkemedel - Kvalitetssäkring och regulatoriska krav vid utveckling och tillverkning av läkemedel (3FG770), Professionellt utveckling 5: Apotekare - kvalitetssäkrare inom läkemedelsområdet (3AP005).

Termin 6

Grundläggande farmaceutisk vetenskap

Professionell utveckling 1: Apotekare - samhällets läkemedelsexpert

Allmän och organisk kemi med läkemedelsinriktning

Farmaceutisk cellbiologi

Professionell utveckling 2: Apotekare - vetenskaplig metodik och kommunikation

Biofysikalisk kemi med matematik

Grundläggande analytisk farmaceutisk kemi

Integrativ molekylärbiologi, fysiologi och farmakologi

Fysiologi

Farmakologi

Toxikologi, säkerhetsvärdering och farmakovigilans

Farmakokinetik och farmakodynamik

För följande kurser gäller att behörigheten ska vara uppfylld och inrapporterad i Ladok, senast 7 kalenderdagar innan kursstart: Tillämpad apoteksfarmaci, VFU I (3FS002) och Professionell utveckling 6: Apotekare - läkemedelsrådgivare till patient och samhälle (3AP006).

Termin 7

termin 1 - 4 på apotekarprogrammet

Farmaceutisk fysikalisk kemi

Galenisk farmaci I

Professionell utveckling 5: Apotekare - kvalitetssäkrare inom läkemedelsområdet

Termin 8

Se respektive valbar kurs

Termin 9

Se respektive ämne

Termin 10

Samtliga kurser på apotekarprogrammet motsvarande termin 1 - 8 ska vara godkända och inrapporterade i Ladok senast 7 kalenderdagar innan kursstart samt att fördjupningsprojektet (termin 9) är genomgånget

Övergångsbestämmelser

Kurser enligt tidigare utbildningsplan (FAP2Y) avvecklas successivt. Studenter från utbildningsplan (FAP2Y) kan ges möjlighet att fullfölja sin utbildning enligt gällande avvecklingsplan och regler för återupptagande av studier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin