Masterprogram i materialvetenskap

120 hp

Utbildningsplan, TMV2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
TMV2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 november 2021
Diarienummer
TEKNAT 2021/130
Ansvarig fakultet
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Beslut och riktlinjer

Enligt beslut av rektor 2020-08-25 ska vid Uppsala universitet fr.o.m. 2021-07-01 finnas ett masterprogram i materialvetenskap (UFV 2020/1171).

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 75 hp fysik eller 75 hp kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Efter avslutat program kan den studerande avlägga masterexamen inom huvudområdet materialvetenskap.

Programmet avser ge fördjupade teoretiska kunskaper om materialuppbyggnad från grunden och hur den korrelerar till egenskaper och användningsområden. Studenterna kommer också att få de praktiska färdigheterna för hur denna kunskap kan användas för design och tillverkning av olika material. Programmet avser ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att delta i forskning inom materialvetenskapsområdet, både rörande industriella och akademiska frågeställningar. Viktiga delar är materialteori, materialsyntes och materialkaraktärisering.

Programmet förbereder för vidare utbildning på forskarnivå eller en yrkesverksamhet inom näringsliv. Efter utbildningen ska studenten självständigt kunna ansvara för forsknings-, utvecklings-, och/eller utredningsarbetet inom ämnesområdet.

Mål

Enligt högskolelagen gäller följande för utbildning på avancerad nivå:

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper.
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173).

Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en masterexamen

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

För masterprogrammet i materialvetenskap innebär detta att studenten skall

 • visa fördjupad kunskap och förståelse om materialvetenskapens begrepp både teoretiskt och experimentellt samt dessas begränsningar och på eget initiativ kunna vidga sitt kunskapsområde, och
 • kunna följa kunskapsutvecklingen och värdera nya rön genom att kritiskt använda teknisk och fysikalisk litteratur och databaser.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

För masterprogrammet i materialvetenskap innebär detta att studenten skall

 • visa förståelse för de grundläggande principerna bakom teoretiska och experimentella aspekter för att analysera resultaten inom materialvetenskap,
 • visa god förmåga att med utgångspunkt från det egna ämnesområdet identifiera, formulera, samarbeta och lösa problem i tvärvetenskapliga projekt i materialvetenskap och
 • kommunicera den egna ämneskompetensen i en tvärvetenskaplig miljö.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

För masterprogrammet i materialvetenskap innebär detta att studenten skall

 • kunna använda materialvetenskaps terminologi för att självständigt presentera en bild av kunskapsläget samt kunna förklara och diskutera vetenskapliga samt forskningsetiska problemställningar, och
 • kunna ge en korrekt och välavvägd bild av metoder, resultat, slutsatser och framtida tillämpningsmöjligheter.

Programmets uppläggning

Masterprogrammet i materialvetenskap erbjuder ett strukturerat utbud av kurser med en gemensam första termin för alla studenter och därefter möjlighet för studenter att välja att specialisera sig inom ett av tre spår. Kurserna under första terminen är utformade för att introducera studenterna till ämnesområdet materialvetenskap samt inhämta kunskaper inom fysik respektive kemi som förberedelse för kurser som läses under specialiseringen. Inom en av kurserna på första terminen samarbetar studenterna med bakgrund från fysik och kemi i gemensamma tvärvetenskapliga projekt. Under andra och tredje terminen väljer studenterna specialisering i form av ett spår av kurser:

 • Mjuka material
 • Energirelaterade material
 • Kvantmaterial

Under tredje terminen ingår en andra tvärvetenskaplig projektkurs. Under den sista terminen gör studenterna sitt examensarbete.

Samarbetet Nanomat, med Sorbonne universitet (Paris) och universitetet i Antwerpen, ger möjlighet till multipla examina för ett begränsat antal studenter. Utbytet sker företrädesvis termin 2, 3 eller 4. Examensarbetet kan genomföras vid ett eller flera universitet.

Undervisning

Masterprogrammets undervisning bygger vidare på de erfarenheter och kunskaper som studenterna tar med sig in i utbildningen. Studenter förväntas delta och bidra aktivt i undervisningen samt ta stort ansvar för både sitt eget och sina med studenternas lärande. Programmets lärare har huvudansvar för att skapa goda förutsättningarna för aktivt enskilt och gemensamt lärande. Undervisningen utformas och utvecklas kontinuerligt genom en respektfull dialog mellan lärare och studenter, där alla bidrar till förnyelsen och det ömsesidiga lärandet.

Undervisningsformer varierar avsevärt från kurs till kurs. En lämplig blandning av föreläsningar och lektioner används tillsammans med gruppaktiviteter såsom seminarier och projekt där kommunikationsträning är en integrerad del. I de flesta kurser är även den självständiga, laborativa träningen en mycket viktig del.

Masterprogrammet i materialvetenskap är ett internationellt masterprogram och all undervisning sker på engelska.

Examen

Rektor utfärdar på begäran examensbevis för naturvetenskaplig masterexamen med materialvetenskap som huvudområde.

Masterexamen är en så kallad generell examen, vilket innebär att studenten tar examen i huvudområdet, enligt kriterierna nedan, oavsett om kurserna ingår i programmet eller inte. Det finns därmed möjlighet att inkludera även fristående kurser i examen.

Beslut enligt högskoleförordningen

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

Lokala beslut

En masterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 30 högskolepoäng. Kursen eller kurserna bör avse sådan kompletterande kompetens som behövts för fördjupning i huvudområdet.

Ett examensarbete för masterexamen skall omfatta minst 30 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

För antagning till senare del av programmet fordras normalt, utöver behörighet till programmet, att minst 15 hp programrelevanta kurser på avancerad nivå ska vara godkända vid ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 1 maj inför höstterminen och senast 1 december inför vårterminen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin