Masterprogram i medicinsk forskning

120 hp

Utbildningsplan, MMF2M

Kod
MMF2M
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 28 februari 2023
Diarienummer
MEDFARM 2023/858
Ansvarig fakultet
Medicinska fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Beslut och riktlinjer

Utbildningsplanen för masterprogrammet i medicinsk forskning är fastställd av fakultetsnämnden för vetenskapsområdet medicin och farmaci  2013-02-28.

De allmänna målen i högskolelagen för högskoleutbildning på avancerad nivå skall gälla (1 kap 9§).

Programmet kan läsas som en påbyggnad på grundexamen inom t.ex. biologi, (bio)medicin, bioteknologi, farmaci, farmaceutisk biovetenskap, farmaceutisk kemi, biokemi, medicinsk vetenskap, agronomi, husdjursvetenskap eller veterinärmedicin.

Programmet ges på engelska.

Behörighetskrav

Kandidatexamen med ett biovetenskapligt ämne som huvudområde, (t.ex. biomedicin, bioteknologi, läkarprogram, veterinärprogram) från ett internationellt erkänt universitet, inklusive 10 hp i vardera cellbiologi, biokemi och genetik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)

Syfte

Syftet med masterprogrammet i medicinsk forskning är att genom ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt skapa möjligheter för studenter att förkovra sig inom dagsaktuell medicinsk forskning. Ambitionen med programmet är att samla studenter med en varierande akademisk bakgrund inom medicin, biologi, farmakologi och kemi för att uppmuntra deras nyfikenhet och förmåga att orientera sig i, integrera och tillgodogöra sig kunskap från ett flertal discipliner för att i slutändan få en större förståelse för människans hälsa. Studenterna uppmuntras att utveckla en mångsidig kunskap vad gäller modern biomedicinsk forskning samt att skapa ett professionellt nätverk med syfte att leda till framtida möjligheter inom akademin, den privata sektorn eller statliga myndigheter. Den teoretiska och praktiska utbildningen strävar efter att länka samman de medicinska, biologiska och bioinformatiska områdena samt att främja kritiskt tänkande, nödvändigt för framtida utveckling av medicinsk forskning.

Mål

Masterprogrammet i medicinsk forskning ger studenterna en internationellt konkurrenskraftig utbildning inom aktuell medicinsk forskning som förbereder studenterna för såväl doktorandstudier som arbete inom akademin, industrin och statliga verk. Efter genomgånget program skall studenten kunna:

  • tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt vid bedömning av dagsaktuella medicinska forskningsfält
  • utvärdera och sammanfatta relevant vetenskaplig information inom det biomedicinska forskningsområdet
  • sammanfatta aktuell medicinsk forskningsmetodologi, tillämpning och utveckling
  • planera och genomföra forskningsprojekt, inkludera analys och kritisk utvärdering av resultat
  • diskutera, värdera och sätta upp nya forskningsmål
  • presentera resultat muntligt och i skrift - på ett vetenskapligt korrekt sätt
  • granska och bedöma etiska aspekter vad gäller genomförande och rapportering samt att utvärdera forskningsresultatens betydelse ur ett etiskt perspektiv

Programmets uppläggning

Under det första studieåret erhåller studenterna en omfattande teoretisk och praktisk bas för att kunna bedriva forskning på spjutspetsnivå inom biomedicin. Viktiga begrepp inom genetik- och genomik-forskning i djurmodeller och humansjukdomar såväl som cellulära processer från gener till uttryckta proteiner, cellsignalering och tumörutveckling täcks. Studenterna tränas i avancerade molekylära tekniker och metoder inom bioinformatik för produktion, analys och presentation av stora datamängder. Genom föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och uppgifter får studenterna möjligheten att arbeta med ett urval av aktuella biomedicinska forskningsfrågor.  Syftet är att utveckla förmågan att självständigt designa, planera, utföra och analysera experiment, samt att kritiskt utvärdera och tolka vetenskapliga resultat  även under beaktning av etiska aspekter inom biomedicinsk forskning.

Under det andra studieåret kommer studenterna erhålla fördjupad praktisk kunskap genom individuella forskningsprojekt. Studenterna får handledning av etablerade forskare, blir involverade i forskargruppens aktiviteter och interagerar med forskargrupperna på ett liknande sätt som doktorander. Dessutom deltar studenterna i en kursmodul om vetenskaplig presentation som vidareutvecklar studenternas förmåga att kommunicera vetenskaplig information både muntligt och skriftligt.  De inhämtade kunskaperna skall i slutändan användas till att sammanställa en översiktsartikel som avhandlar forskningsprojektets område och en masteruppsats samt till att presentera egna och att bedöma andra studenters projektarbete.

 Programmet består av följande kurser:

Termin 1:

Jämförande genomik för biomedicin, 15 hp

Biomedicinsk forskningsmetodik, 15 hp

Termin 2:

Cellulär kommunikation, 7,5 hp

Cell- och tumörbiologi, 7,5 hp

Bioinformatik, 15 hp

Termin 3:

Avancerad forskningspraktik, 30 hp

Termin 4:

Examensarbete, 30 hp

Undervisning

Undervisningen på masterprogrammet i medicinsk forskning består av föreläsningar, seminarier, laboratorie- och datorövningar samt projektarbeten. Föreläsningarna är starkt förankrade i forskningens framkant och behandlar genetik, genomik, cell- och tumörbiologi, biomedicin och bioinformatik.  Syftet med seminarier och workshops är att utveckla studenternas förmåga att tolka, kritiskt granska metoder, vetenskapliga resultat och texter samt att sammanfatta faktiska evidens och dra slutsatser. Övningar i att formulera vetenskapliga frågeställningar och att designa experimentella strategier utgör integrerade och obligatoriska moment under det första läsåret. Syftet med de praktiska övningarna är att ge studenterna laborativa och bioinformatiska färdigheter med tonvikt på  pågående forskning inom dessa områden. Detta genomförs under fortgående kurser och som en del av pågående forskningsprojekt med syftet att träna sig i sin förmåga att bedöma infallsvinklar, tolka resultat och lösa vetenskapliga problem. Erhållna resultat diskuteras regelbundet genom seminarier och gruppdiskussioner.

För detaljer, se särskilda kursplaner. All undervisning sker på engelska.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (120 högskolepoäng) med huvudområde medicinsk vetenskap.

Övriga föreskrifter

Examination

För godkänd kurs krävs godkänt resultat på samtliga obligatoriska moment samt godkänd examination.

Möjlighet att komplettera icke godkända laborativa moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Betyg erhålls enligt den två- (underkänd, godkänd) eller tregradiga betygsskalan (underkänd, godkänd, väl godkänd), för detaljer se specifika kursplaner.

Studiegång

Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna skall läsas i fastställd ordning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin