Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys

180 hp

Utbildningsplan, HKS1K

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
HKS1K
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 27 september 2012
Diarienummer
HISTFILFAK 2012/42
Ansvarig fakultet
Historisk-filosofiska fakulteten
Ansvarig institution
Filosofiska institutionen
Övrig(a) medverkande institution(er)
Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Statsvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Programansvarig institution är Filosofiska institutionen. Programmet omfattar tre års heltidsstudier och leder till en kandidatexamen med praktisk filosofi som huvudområde.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Programmets uppläggning

Upplägg på programmet och kurser som ingår i programmet: Programmet omfattar tre år. I programmet ingår kurser, självständigt arbete och möjlighet till praktik. Kurserna omfattar i regel 7,5 högskolepoäng. I programmet ingår kurser om sammanlagt 90 högskolepoäng inom huvudområdet praktisk filosofi, och 30 högskolepoäng i kulturantropologi eller statsvetenskap eller annat huvud- eller biområde. Den sjätte terminen görs ett självständigt arbete i form av uppsats om 15 hp inom huvudområde.

Undervisning

Syfte:

Programmet är ett tvärvetenskapligtkandidatprogram vars syfte är att skapa en fördjupad förståelse av dagens och morgondagens kultur och samhälle. Tyngdpunkten ligger på att utveckla studenternas förmåga att tänka självständigt, ifrågasätta, argumentera, kritiskt granska och diskutera. Programmet förbereder för en arbetsmarknad både i näringslivet och offentlig sektor som utredare, projektledare, informationsansvarig, skribent, omvårds- och konsekvensanalytiker, handläggare och konsult. Programmet ger även behörighet till yrkesförberedande utbildningar på avancerad nivå.

Mål som förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat

Studenten skall efter genomgången utbildning kunna :

- visa fördjupade kunskaper om de metoder för kritisk granskning och argumentationsanalys som utvecklats inom modern filosofi och förmågan att självständigt tillämpa dessa metoder

- visa förmågan att självständigt definiera en relevant analys/utredningsuppgift samt kunna genomföra och planera det arbete som krävs för att lösa denna uppgift inom en given tidsram

- visa grundläggande insikter vad gäller att skaffa och bedöma den bevisning och det bakgrundsmaterial som används för att lösa uppgiften, vilket innefattar kunskaper om källkritik, intervjuteknik, statistik, mm.

- visa förmågan att presentera forskningsresultat på ett effektivt och sakligt sätt, både i skrift och i tal, och att författa argumenterande texter som kännetecknas av klarhet, precision, och stringens.

- visa på kunskaper om den mångfald av generella teorier om kulturella och sociala förhållanden, samt förmågan att kritiskt bedöma deras relevans för mer partikulära kultur- och samhällsfrågor, till exempel rörande integration, demokratisering, globalisering, etc.

- visa på insikt i kultursektorns arbetsmarknadsförhållanden, och förmågan att genomföra projekt av utrednings- och forskningskaraktär i samarbete med en uppdragsgivare, vilket både förutsätter viljan att ta självständiga initiativ och känslighet för uppdragsgivarens behov och förutsättningar.

Progression i utbildningen

Progression inom programmet sker genom ämnesstudier med successiv kunskapsfördjupning inom huvudämnet och med kunskapsbreddning i biämnen.

Undervisning i form av föreläsningar och seminarier ges på de kurser som ingår i programmet. På självständiga arbeten ges handledning. Se respektive kursplan för mer information. Examinationen på kurser sker i enlighet med respektive kursplan.

Betyg sätts i enlighet med respektive kursplan.

Examen

Filosofie kandidatexamen i praktisk filosofi

Övriga föreskrifter

Övergångsbestämmelser

Studenter som läst praktisk filosofi innan de antas till programmet kan få tillgodoräkna sig dessa studier och ta ut examen under förutsättning att de därtill deltar i övriga gemensamma obligatoriska moment och kurser.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin