Systematiskt arbetsmiljö- och likavillkorsarbete

Uppsala universitet ska ha en hälsofrämjande och hållbar arbetsmiljö för alla medarbetare och studenter. Verksamheten ska präglas av lika villkor. Det bidrar till att universitetet är ett lärosäte med en trygg, stimulerande och utmanande lärande- och forskningsmiljö. Det skapar också förutsättningar för en framgångsrik verksamhet och bidrar till att Uppsala universitet är en attraktiv arbetsgivare och utbildningsanordnare.

Uppsala universitet ska sträva efter en arbetsmiljö som kännetecknas av arbetsglädje, tillit, respekt, utvecklingsmöjligheter, delaktighet och trygghet.

Det systematiska arbetsmiljö- och likavillkorsarbetet är allas vårt ansvar att medverka i.

Stegen i det systematiska arbetet innebär kortfattat att

  • Undersöka
  • Riskbedöma/Analysera risker och hinder
  • Åtgärda
  • Följa upp och kontrollera

Nedan åskådliggörs det löpande arbetet. På din arbetsplats har arbetsuppgifter fördelats vidare från prefekt/motsvarande och vidare i organisationen. För mer information, ta kontakt med till din närmsta chef. Du kan också läsa vidare här:

Mer information på sidor för chefer och HR

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin