Hållbar utveckling

Uppsala universitet vill ta en ledande roll på vägen mot ett mer hållbart samhälle. Den utbildning och forskning vi bedriver omsätts i nya kunskaper, bättre teknik, utvecklad samhällsorganisation och förändrade beteendemönster. Universitetet ska också i sin egen verksamhet bidra till en hållbar utveckling. Det innebär att universitetet ska vara ett föredöme avseende hanteringen av ändliga resurser och aktivt arbeta med sin egen klimatpåverkande verksamhet. (Hämtat ur universitetets Mål och strategier.)

Solen lyser genom träd ovanför innergård med glasväggar

Hållbarhetsforum

Hållbarhetsforum är en plattform som är till för att inspirera till handling och strategiska förflyttningar inom hållbar utveckling.

Det handlar bland annat om att:

  • Stötta studenter och anställda i arbetet med hållbar utveckling
  • Fånga upp engagemang från studenter och medarbetare
  • Anordna evenemang såsom temadagar och seminarier
  • Sprida inspiration och exempel på vad som redan görs inom hållbarhetsområdet.

Mer om hållbarhetsforum

Klimatkartläggning vid Uppsala universitet

Under ett år beräknas Uppsala universitets verksamhet orsaka utsläpp av motsvarande 50 500 ton koldioxid, vilket motsvarar cirka 8 ton koldioxid per helårsanställd. De största utsläppskällorna är tjänsteresor, fastigheter och inköp av varor.

Klimatkartläggningen har utgått från universitetets bokförda kostnader. De har fördelats i varu- och tjänstegrupper som sedan kopplats till förberäknade utsläpp. Analysen har sedan kompletterats med tre djupgående livscykelanalyser för tjänsteresor, datorer och skärmar respektive energianvändning. I livscykelanalysen beräknas utsläppen mer exakt baserat på förbrukning.

Eftersom kartläggningen är baserad på bokförda kostnader ingår inte utsläpp som inte innebär någon kostnadspost i universitetets bokförda kostnader.

Ladda ner Klimatkartläggning vid Uppsala universitet (pdf) Pdf, 1 MB.

Här odlas klimatsmart mat på campus

Tre forskare inom hållbar utveckling

Forskarskola i hållbar utveckling

Uppsala universitets tvärvetenskapliga forskarskola inom hållbar utveckling är belägen vid Campus Gotland. Åtta av universitetets institutioner samverkar i fem forskningsprojekt.Totalt arbetar tolv doktorander inom projekten som startade i januari 2021.

Forskningsprojekt

  • Hållbar destinationsutveckling.
  • Gotlands hållbara energiomställning: resurser, behov och planering.
  • Fiske- och kustzonsutveckling i ett ö-perspektiv – dåtid, nutid och framtid.
  • Väga rätt? – Tillämpning av lagstiftning i avvägningen mellan energiomställning och bevarande av kulturvärden.
  • Digital innovation för hållbar konsumtion.

Föreståndare för forskarskolan är Jenny Helin,universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen.

Utbildningar i hållbarhet

Hur värnar vi om miljön och en hållbar utveckling samtidigt som vi tillgodoser människans krav på välstånd? Naturvetare, civilingenjörer, samhällsvetare, jurister, ekonomer och sociologer söker alla svar på den här typen av frågor.

Se universitetets program och kurser inom hållbar utveckling

Universitetet medverkar i Uppsala klimatprotokoll

Uppsala universitet är en aktiv medlem i Uppsala klimatprotokoll, där företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar samverkar för att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en hållbar värld.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin