Framtida nukleära energisystem - analyser och simuleringar

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA412

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Om kursen

I kursen går vi igenom utmaningarna med dagens kärnkraft och hur man kan lösa dessa i framtiden. Det inkluderar hur avfallet kan återvinnas i nya kärnreaktorer och hur man kan öka utnyttjandegraden av naturresurser med två storleksordningar. Förbättrad säkerhet och minskade kopplingar mellan civil kärnkraft och kärnvapen är också viktiga moment. Kursen täcker både framtidens fissionsreaktorer, generation IV, samt termonukleär fusion.

Ett stort moment i kursen är projektarbeten i grupp. Projektarbetena fokuserar på reaktor-beräkningar där vi använder oss av avancerade datormodeller av reaktorer. Dessa bygger på väl etablerade beräkningskoder som används både inom industrin och forskningen. Till förfogande finns ett Linux-baserat beräkningskluster.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin