Farmakokinetik och farmakodynamik för biologiska läkemedel

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FB037

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursen ger en detaljerad bild över hur olika biologiska läkemedel distribueras och elimineras samt hur olika målstrukturer och sjukdomstillstånd kan påverka dess dos-koncentration-effekt samband. Via föreläsningar och workshops belyser kursen hur dessa egenskaper påverkar både läkemedelsutveckling och användning, jämfört med mer traditionella läkemedel.

Kursen fokuserar på proteinläkemedel och antikroppar, men täcker även in andra typer av biologiska läkemedel såsom peptider, oligonukleotider, vacciner och cellterapier. Vi diskuterar även hur kunskap om hur biologiska läkemedels dos-responssamband i prekliniska studier används för att definiera klinisk studiedesign.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin