Neuroetik

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FV381

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger kunskaper om de neuroetiska teorier och begrepp som är särskilt tillämpliga för frågor som uppkommer i samband med nya vetenskapliga och teknologiska framsteg, samt för frågor om hur kunskap om hjärnans funktionella arkitektur och dess evolution kan fördjupa vår förståelse av evolutionen av moraliskt tänkande och omdöme.

Efter kursen förväntas du kunna:

 • redogöra för neurofysiologins relevans för att förstå utvecklingen av medvetande och moraliskt omdöme
 • kritiskt analysera olika neuroetiska förhållningssätt till centrala filosofiska frågeställningar, till exempel om människan kan ha en fri vilja eller personligt moraliskt ansvar
 • redogöra för etiska problem som kan tänkas uppstå i samband med tillämpningar av neurovetenskaplig eller neuroteknologisk forskning, till exempel frågor som uppkommer i samband med nya tekniker för att avläsa och tolka hjärnans aktiviteter, eller med utveckling av metoder för kognitiv förstärkning, eller psykofarmakologi
 • redogöra för neuroetiska problem i kliniska kontexter, till exempel hur man kan mäta autonomi eller beslutskompetens hos personer som lider av neurodegenerativa sjukdomar
 • självständigt, skriftligt formulera en sammanhängande argumentation i någon neuroetisk fråga på ett sådant sätt att inte enbart de deskriptiva inslagen presenteras utan också de värderingsmässiga utgångspunkterna blir tydliga.

Föreläsningarna ges av framstående forskare:

 • Jean-Pierre Changeux: "Neuroscience of the arts"
 • Stanislas Dehaene: "Human brain mechanisms of subliminal processing and conscious access"
 • Etienne Koechlin: "Decision-making, executive control and the prefrontal cortex"
 • Hugo Lagercrantz: "The making of the newborn brain: genetic, epigenetic and environmental mechanisms"
 • Patricia Kuhl: "The Dawn of the Enlightened Brain - the scientist in the crib"
 • Kathinka Evers: "Neuroethics"; "The neural basis of morality"; and "Free will and personal responsibility in the wake of neuroscience"
 • Kai Kaila: "In Search for consciousness"
 • Dan Larhammar: "The neural basis of religious experience"
 • Maria Lindau: "Neuropsychological assessment of dementia"

Distanskursens upplägg: Webbaserad distanskurs utan fysiska eller digitala träffar. Kursen utgörs av inspelade webbföreläsningar som är tillgängliga under hela kursen. Kontakt med lärare och medstudenter sker främst via forum på kurssidan i lärplattformen Studium. Examinationen består av en kortare uppsats inom ämnet neuroetik. För att läsa kursen krävs dator med internetanslutning samt webbkamera och headset.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin