Feministisk metodologi och metoder

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5GN048

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Inom det mång- och tvärvetenskapliga ämnet genusvetenskap används forskningsmetoder från hela det humanistiska och samhällsvetenskapliga fältet. Kursens fokus ligger på skärningspunkten mellan feministisk forskning, genusvetenskap och queerteori å ena sidan och akademiskt arbetssätt inklusive materialinsamling, forskningsetik och skrivande å den andra.

Kursen är strukturerad kring seminarier med forskare verksamma vid Centrum för genusvetenskap. I dessa seminarier behandlas dels specifika metoder som exempelvis etnografi, intervjuer, textanalys och visuella metoder, dels forskningsetik, materialbearbetning och den tvärvetenskapliga masteruppsatsen som textgenre. Studenterna övas också i "peer response" genom att läsa varandras arbeten, ge återkoppling och presentera sina egna forskningsprojekt.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin