Förintelsens historia och historiografi

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5HG016

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om Förintelsens historia, vilket omfattar dess omedelbara förhistoria och genomförande i olika politiska och sociala kontexter i Europa. Till ämnena som behandlas hör europeisk antisemitism, fascism, nationalsocialistisk rasism och förföljelse i såväl Tredje riket som i med Tyskland allierade stater, samt i de ockuperade territorierna. Särskild vikt fästs vid aspekter såsom deportation, inrättandet av getton och läger, samt massutrotningen av den judiska samhällsgemenskapen.

Vi kommer att analysera centrala händelser, studera olika aktörers roll samt relatera dessa till specifika kontexter med hjälp av primärkällor och forskningslitteratur. Du kommer på så vis att lära dig identifiera regionala skillnader i genomförandet av "Den slutgiltiga lösningen av den judiska frågan". Särskilt fokus kommer att ligga på Östeuropa (inklusive Balkan), där majoriteten getton och läger fanns och där massutrotningen huvudsakligen ägde rum.

Jämförelser kommer också att göras med andra grupper, med särskild betoning på minoritetsgrupper och civila populationer i de ockuperade områdena. Under kursen diskuteras dessutom de begreppsliga ramverk som används för att beskriva och förklara Förintelsen. Detta sker genom kritisk analys av forskningslitteraturen i Europa över tid, samt genom jämförelser med forskningslitteraturen i USA och Israel.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin