Andraspråksinlärning

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LN235

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LN235
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 februari 2007
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den ingår dessutom som valfri delkurs i Lingvistik B, C eller D. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 2007-02-15.

Behörighetskrav

30 hp i ett språkvetenskapligt ämne.

Mål

Utbildningen syftar till att ge grundläggande teoretisk och metodologisk kunskap inom området andraspråksinlärning.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

redogöra för grundläggande begrepp och teorier inom andraspråksforskningen

redogöra för vilken roll olika former av undervisning kan spela för språkutvecklingen

beskriva generella inlärardrag i andraspråk och ge exempel på typiska utvecklingsgångar

kritiskt reflektera över aktuella inslag i den aktuella debatten om andraspråksinlärning och språkundervisning

kunna analysera olika typer av autentiskt inlärarmaterial

förklara samband mellan andraspråksinlärning och olika individuella skillnader

förklara samband mellan andraspråksinlärning och olika språkmiljöer

Innehåll

Kursen skall ge en introduktion till teorier om olika typer av andraspråksinlärning i och utanför klassrummet och bevarar frågor som: Hur går det till att lära sig ett nytt språk? Finns det en känslig ålder efter vilken det är svårt att lära sig ett nytt språk på samma nivå som en infödd? Hur ska undervisningen läggas upp för att stödja språkutvecklingen? Vilken roll spelar modersmålet vid inlärningen av ett nytt språk? Dessa och liknande frågor behandlas inom ramen för en allmän teori om andraspråksinlärning. Kursen syftar till att ge insikter i själva inlärningsprocessen och hur denna ska studeras vetenskapligt. Utvecklingen på olika nivåer som ljudstruktur, grammatik, ordförråd och diskurs studeras med hjälp av autentiska exempel från svenska som andraspråk och engelska och moderna språk.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. Obligatorisk närvaro vid gruppövningstillfällen, hemuppgift samt skriftlig tentamen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fördjupning till filosofie kandidatexamen kräver ytterligare 82,5 hp inom huvudområdet lingvistik, varav en kandidatuppsats om 15 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin