Spanska B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SP007

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SP007
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Spanska G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 november 2006
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den ingår i lärarprogrammet, 210/240/270/300/330 högskolepoäng, som specialisering. Inom ekonomprogrammet, internationella inriktningar med språk, 270 högskolepoäng, kan två valfria delkurser läsas som Spanska B 20, 15 hp.

Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionens utbildningsnämnd 1977-05-13 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2005-01-19, 2005-06-15 och 2006-11-16.

Behörighetskrav

Minst 14 p/21 hp på baskurs Spanska A, vari ska ingå delkurs 1.

Mål

Utbildningen syftar till att öka den skriftliga och muntliga språkfärdigheten samt att fördjupa litteraturstudiet. Målet är vidare att ge kunskaper inom de språk- och kulturvetenskapliga områdena.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- i tal och skrift kunna uttrycka sig sammanhängande och med säkerhet

- ha fördjupade kunskaper i de spanskspråkiga ländernas historia, geografi

och samhällsförhållanden

- ha förvärvat tillräckliga teoretiska insikter i spansk språkvetenskap

för att kunna analysera språkligt material

- ha förvärvat tillräckliga teoretiska insikter i spansk

litteraturvetenskap för att kunna analysera texter

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp)

Översättning från svenska till spanska. Systematiska övningar i spansk grammatik. Undervisningen anpassas till vad som rimligen kan inhämtas av vokabulär, grammatik och stilistik genom studium av texterna i delkurserna 1900-talslitteratur och Spansk och latinamerikansk kultur.

Skriftligt prov i översättning från svenska till spanska.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- väl behärska mer komplexa strukturer i spanskan för att kunna översätta

svensk text till spanska

- kunna använda ett mer avancerat spanskt ordförråd

- vara väl förtrogen med skillnader och likheter mellan svenskt och

spanskt språkbruk

Delkurs 2. 1900-talslitteratur (7,5 hp)

Introduktionsföreläsningar i Spaniens och Latinamerikas litteraturhistoria från 1900-talet. Genomgång av skönlitterära verk från 1900-talet till ett omfång av ca 1 200 sidor. 1900-talets spanska och latinamerikanska litteraturhistoria studeras med särskild hänsyn till de litterära riktningarna och de lästa författarna. Texterna studeras från såväl språklig som litterär synpunkt. Förmågan till analys av litterär text tränas, liksom den muntliga framställningsförmågan.

Varje studerande fullgör inom ramen för kursen två självständiga uppgifter: en muntlig och en skriftlig. Den skriftliga redovisas i form av en mindre uppsats om ca 4 sidor, som genom ämnesval och krav på utformning ska förbereda den studerande för examensarbetet på C-nivån.

Skriftlig och muntlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- i såväl muntlig som skriftlig form kunna analysera grundläggande

språkliga, litterära och innehållsmässiga aspekter av en text

- ha skrivit en mindre uppsats på spanska utformad så att den förbereder

studenten för examensarbetet på C-nivån

- kunna sätta in de lästa verken i ett litteratur- och kulturhistoriskt

sammanhang

- ha viss förmåga att göra en litteraturvetenskaplig analys av de lästa

verken

Delkurs 3. Språkvetenskap I (7,5 hp)

Språkvetenskapens mål och metoder. Översikt över spanska språkets historia (fonetik, morfologi, syntax, vokabulär).

Skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- kunna redogöra för huvuddragen i det spanska språkets historia

- ha viss kännedom om språkvetenskapens historia

- kunna redogöra för några av den moderna språkvetenskapens centrala

teorier

- kunna använda vissa språkvetenskapliga begrepp och metoder för att

analysera språkligt material

Delkurs 4. Spansk och latinamerikansk kultur (7,5 hp)

Föreläsningar över de kultur- och litteraturhistoriska epokerna och förgrundsgestalterna i Spanien och Latinamerika från 1500 och framåt. Kontinuerlig textgenomgång.

Skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- kunna redogöra för och ge en historisk bakgrund till kulturella och

litterära strömningar samt sociala förhållanden i dagens Spanien och

Latinamerika

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 högskolepoäng, vari ska ingå delkurs 1.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen avser andra terminens studier i ämnet spanska. För ämnesfördjupning till kandidatexamen krävs ytterligare 30 högskolepoäng (Spanska C) varav ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen krävs därutöver 30 högskolepoäng (Romanska språk, Spanska D 1) och till filosofie masterexamen ytterligare 60 högskolepoäng (Romanska språk, Spanska D 2 och Spanska E).

Övriga föreskrifter

För tillträde till fortsättningskurs Spanska C krävs genomgången baskurs Spanska A och minst 22,5 högskolepoäng på fortsättningskurs Spanska B, vari ska ingå delkurs 1 och 2.

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med Spanska B 20.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin