Cellbiologi

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG102

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG102
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 mars 2007
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Organismernas evolution och mångfald, 10 p/15 hp, Genetik och genteknik, 10 p/15 hp samt kemi 20 p/30 hp.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna

beskriva struktur och funktion hos biomolekyler, organeller och andra strukturer i cellen samt hela cellen

förstå grunderna för hur olika cellulära processer som cellens energiomsättning och metabolism, kommunikation med andra celler och den extracellulära miljön, inre transportvägar, tillväxt och programmerad död med flera förlopp regleras och integreras på både cellulär och molekylär nivå

känna till vanliga laborativa metoder för att studera cellers, organellers och biomolekylers struktur och funktion

använda några vanliga kromatografiska metoder för att isolera och karakterisera proteiner samt mäta enzymaktiviteter

självständigt använda databaser för att erhålla och kritiskt utvärdera information om olika cellulära processer och celltyper

ställa samman cellbiologiska data till ett muntligt föredrag med datorunderstödda illustrationer anpassade till en stor föreläsningssal

Innehåll

Kursen är uppdelad i tre delkurser. Under den första delen behandlas cellens biokemi (2 p teori + 1 p laborationer), med tonvikt på makromolekylers struktur och egenskaper. Flera laborationer genomförs där proteiners fysikaliska och enzymatiska egenskaper undersöks. Dessa laborationer redovisas skriftligt som rapporter.

Kursens andra del (Cellen i centrum I 2,5 p +) behandlar cellens metabolism och energiomsättning med tonvikt på mitokondriers och kloroplasters funktioner. Vidare studeras hur celler upprätthåller vatten- och jonbalans. Delkursens laborationer (2 p ) redovisas muntligt i seminarier och gruppövningar. I anslutning till dessa genomförs också problemlösningsövningar med tillämpningar från laborationerna.

Den tredje delen (Cellen i centrum II 2,5 p) innefattar cellens signalsystem, cytoskelett och intracellulära transportvägar. Vidare behandlas regleringen av cellcykel och programmerad celldöd. Studenterna ska även insamla och inför övriga kursdeltagare redovisa uppgifter kring specialiserade cellers struktur och egenskaper.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, seminarier, litteraturredovisningar och grupparbeten.

Deltagande i gruppundervisning och laborationer är obligatorisk.

Examination

Varje delkurs avslutas med en skriftlig examination. Cellens biokemi 3 hp samt cellen i centrum I resp. II (3 + 3 hp). För godkänt slutbetyg krävs att alla delprov, laborationer och redovisningsuppgifter bedömts godkända(Biokemi 1,5 hp samt Cellen i centrum 3,5 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin