Tillämpad persiska

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5JR425

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5JR425
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 november 2007
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-11-08 och gäller från 2008-07-01.

Behörighetskrav

Persiska 3 eller Persiska A och B samt minst 15 hp från Persiska C.

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i talad och skriven modern persiska samt god kännedom om dagligt liv i Iran alt. Tadzjikistan.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

läsa och översätta persisk skönlitteratur och sakprosa

översätta och redogöra för innehållet i nyhetsmaterialet i persiska tidningar

referera nyhetsuppläsning och samhällsorienterande program i persisk television

föra en konversation om samtida samhällsförhållanden med persiska modersmålstalare

skriva brev och redogörelser på persiska

detaljerat redogöra för Irans alt. Tadzjikistans geografi, kultur och levnadssätt

Alternativt skall studenten efter avslutad kurs för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

redogöra för olika aspekter på ett översättningsarbetes teori och praktik

genomföra ett kompetent skriftligt översättningsarbete av en större skönlitterär text från persiska till svenska och i samband därmed redogöra för översättningens förutsättningar, mål och principer med kommentar av semantiska och grammatiska översättningsproblem

Innehåll

Studier under en termin vid en av institutionen godkänd skola i Iran alt. Tadzjikistan, 30 hp

Alternativt

Kurs i översättningsteori, samt genomförande av ett större skriftligt översättningsarbete från huvudspråket till svenska, 30 hp

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är identisk med Persiska 4 på Orientalistikprogrammet. Den kan ingå i kandidatexamen med persiska som huvudämne under förutsättning att också Persiska A-D är avklarade.

Övriga föreskrifter

Kursen inhämtas företrädesvis vid en av institutionen för detta ändamål godkänd språkskola i Iran eller Tadzjikistan. Alternativt genomförs kursen vid hemmainstitutionen i form av en kurs i översättningsteori kombinerad med ett större skriftligt översättningsarbete.

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Kurslitteratur:

Enligt den godkända språkskola som studenten väljer.

Alternativt (kurs i översättningsteori)

Munday, Jeremy, Introducing translation studies, London - New York: Routledge, 2001 + material som utdelas i samband med undervisningen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin