Tillvalsspråk: Persiska 2

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5PE911

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5PE911
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden/utbildningsledaren, 4 juni 2008
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en programkurs inom Orientalistikprogrammet.

Behörighetskrav

Minst 180 hp från Orientalistikprogrammet, varav 135 hp i huvudspråket, samt kursen Tillvalsspråk persiska 1.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Avseende delkurs 1 Grammatik och texter:

* redogöra för de viktigaste grammatiska skillnaderna mellan sakprosa och skönlitteratur i persiska

* göra jämförelser med huvudspråket avseende stilskillnader mellan sakprosa och skönlitterär text

* redogöra för olika typer av bisatser i persiska samt deras morfosyntaktiska struktur

beskriva persiskans morfosyntax (form- och satslära) detaljerat med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi samt tillämpa dessa kunskaper vid läsning av persisk text

* analysera skillnader i morfosyntax mellan persiska och huvudspråket

jämföra persiskans hypotax med huvudspråkets

* analysera de arabiska elementen i persisk grammatik och persiskt ordförråd

* läsa enkel persiska sakprosa i normal hastighet med begripligt uttal

översätta enkel persisk sakprosa till svenska

Avseende delkurs 2 Muntlig och skriftlig språkfärdighet:

* redogöra för de huvudsakliga fonologiska, morfologiska, syntaktiska och lexikaliska skillnaderna mellan persiskans skrift- och talspråk

* redogöra för diglossi-fenomen i persiska och jämföra med förhållandet mellan tal- och skriftspråk i huvudspråket

* aktivt använda persiska pronominalsuffix i olika syntaktiska funktioner

* aktivt använda talspråksformer vid kommunikation på persiska

förstå och aktivt använda idiomatiska uttryck

* behärska skillnader i sättet att uttrycka sig i formella och informella kommunikativa situationer

* aktivt använda ett basordförråd som innefattar: sjukdomar och kontakt med sjukvårdsinstanser, telefonsamtal på olika formalitetsnivåer, klockan, idrotter och sociala situationer

Innehåll

Delkurs 1: Grammatik och texter, 7,5 hp

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen avser åttonde terminens studier på Orientalistikprogrammet.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin