Att presentera och popularisera vetenskap

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5NS149

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5NS149
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Skandinavistik A1N, Svenska A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 2 december 2009
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs på avancerad nivå.

Behörighetskrav

Kandidatexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Efter avslutat kurs ska studenten kunna

- kommunicera muntligt och skriftligt inom genrer som används inom högre studier, forskning och populärvetenskap

- anpassa texter och presentationer efter genrekrav och mottagare

- ge konstruktiv kritik på texter och presentationer vad gäller funktion, genre- och mottagaranpassning samt följsamhet mot normer

Innehåll

Inom kursens ram ska studenterna producera ett pressmeddelande, en populärvetenskaplig artikel för publicering i papperstidning eller på webb, göra en posterpresentation och en power point-presentation. Övningarna kopplas dels till kursdeltagarnas konkreta erfarenheter av textproduktion inom utbildning och forskning, dels till moderna kommunikationsvetenskapliga teorier med hänsyn tagen till relevanta genus- och jämställdhetsperspektiv. Kursen vänder sig till doktorander och till studenter på avancerad nivå från olika fakulteter. Kursen är svenskspråkig.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier, där tonvikten läggs på studenternas egna muntliga och skriftliga texter.

Examination

Examinationen sker dels löpande, dels i form av portföljbedömning.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle i rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i ett visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen utgör en valfri del i studier på avancerad nivå och kan ingå som del i en master- eller magisterexamen. För fördjupning till magisterexamen krävs minst 30 hp inom huvudområdet varav minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt arbete. För masterexamen krävs minst 60 hp inom huvudområdet varav minst 30 hp ska utgöras av ett självständigt arbete.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment läses inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin