Utbildningssociologi A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 4UK045

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
4UK045
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Utbildningssociologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 februari 2010
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs. Kursplanen gäller från och med höstterminen 2010.

Behörighetskrav

Hi A, Sh A (områdesbehörighet 1)

Mål

Efter genomgången ska studenten kunna

 • beskriva såväl olika utbildningsformers historiska utveckling som utbildningssystemets aktuella struktur i Sverige
 • redogöra för sociala gruppers utbildningsstrategier
 • utifrån ett internationellt perspektiv diskutera det svenska utbildningssystemets framväxt i relation till samhällets utveckling
 • redogöra för hur dagens utbildningssociologi förhåller sig till de samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningstraditioner som ligger till grund för den.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser:

Delkurs 1

 • De olika utbildningsformernas historiska utveckling
 • Det svenska utbildningssystemet idag
 • Betydelsen av klass, kön och etnicitet i relation till utbildning
 • Utbildningssystemets utveckling i ett internationellt perspektiv

Delkurs 2

 • Det svenska utbildningssystemets sociala struktur
 • Sociala gruppers utbildningsstrategier
 • Förhållandet mellan sociala gruppers utbildningsstrategier och utbildningssystemets struktur

Delkurs 3

 • Utbildning och regionalisering, nationalisering och globalisering
 • Utbildning och politik
 • Utbildning och yrkesliv

Delkurs 4

 • De samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningstraditioner som ligger till grund för dagens utbildningssociologi
 • Moderna utbildningssociologiska traditioner
 • Förhållandet mellan dagens utbildningssociologi och de traditioner som den vilar på

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga tentamina i slutet av varje delkurs. För att bli godkänd på kursen krävs att alla delkurser är avklarade med godkänt resultat. Kursbetyget utgör en sammanvägning av betygen på de fyra ingående delkurserna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin