Introduktionskurs i persiska

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5JR122

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5JR122
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 21 oktober 2011
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Persiska i kandidatexamen.

Behörighetskrav

En B (områdesbehörighet 2).

Kraven har sänkts jämfört med den ursprungliga områdesbehörigheten.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

redogöra för nypersiska språkets utbredning och ställning inom de indoeuropeiska språken

beskriva huvuddragen i persiskans ortografi (skriftsystem), fonologi (ljudstruktur) och elementära morfosyntax (form- och satslära) med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi samt tillämpa dessa kunskaper i textläsning

använda ett reversibelt transkriptionssystem för den arabisk-persiska skriften

läsa elementära texter på persiska med begripligt uttal

ta ut satsdelar och analysera ordformer i elementära persiska texter

översätta elementära persiska texter till svenska

översiktligt redogöra för genrer i den klassiska och moderna persiska litteraturen

ge exempel på verk ur dessa olika genrer, vid vilken tid dessa verk tillkommit och vilka som författat dem

översiktligt redogöra för den politiska utvecklingen i Iran från forntiden fram till nutiden, med speciellt fokus på de två sista århundradena

Innehåll

Kursens syfte är att ge en introduktion till modern nypersiska (alfabet, fonologi, grundläggande morfosyntax) samt grundläggande kännedom om iranska språk, Irans historia och persisk litteratur.

Undervisning

Kursen ges som distanskurs med tre klassträffar samt kontinuerlig support via e-mail. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom hemtentamen av realiadelen samt skriftligt prov på språkdelen.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin