Tillämpad persiska

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5JR425

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5JR425
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 31 augusti 2012
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Persiska i kandidatexamen.

Behörighetskrav

Persiska 2 eller Persiska A och B

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i talad och skriven modern persiska samt god kännedom om dagligt liv i Iran alt. Tadzjikistan.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

  • läsa och översätta persisk skönlitteratur och sakprosa,
  • översätta och redogöra för innehållet i nyhetsmaterialet i persiska tidningar,
  • referera nyhetsuppläsning och samhällsorienterande program i persisk television,
  • föra en konversation om samtida samhällsförhållanden med persiska modersmålstalare,
  • skriva brev och redogörelser på persiska,
  • detaljerat redogöra för Irans alt. Tadzjikistans geografi, kultur och levnadssätt.

Innehåll

Studier under en termin vid en av institutionen godkänd skola i Iran alt. Tadzjikistan, 30 hp

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är identisk med Persiska 4 på Orientalistikprogrammet. Den kan ingå i kandidatexamen med persiska som huvudämne under förutsättning att också Persiska A-D är avklarade.

Övriga föreskrifter

Kursen inhämtas företrädesvis vid en av institutionen för detta ändamål godkänd språkskola i Iran eller Tadzjikistan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin