Fördjupningskurs i immunologi, genetik och patologi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3MG019

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3MG019
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut, 1 mars 2011
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Behörighetskrav

För tillträde till kursen fordras minst 2 års högskolestudier inom naturvetar-, biomedicinsk- eller medicinarprogrammet eller civilingenjörsprogrammet molekylär bioteknik, innehållande kurser i cellbiologi, genetik, molekylärgenetik, biokemi och kemi motsvarande 120 hp, eller motsvarande kunskaper. För antagning krävs även överenskommelse angående projektupplägg och handledning med av kursledaren godkänd handledare. Intyg från handledare om överenskommet projekt skall bifogas ansökan.

Mål

Efter kursen skall studenten kunna:

- självständigt planera och genomföra vetenskapliga experiment.

- tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt.

- sammanställa, kritiskt analysera och värdera erhållna resultat.

- muntligt och skriftligt redovisa de uppnådda resultaten.

- kommunicera teorier och forskningsresultat med seniora forskare i projekt som ligger inom ämnes-

området immunologi, genetik och patologi.

Innehåll

Kursen omfattar ett 10 veckors arbete inom ramen för ett forskningsprojekt, och studier av relevant vetenskaplig litteratur i anslutning till detta.

Undervisning

Undervisningen sker i form av laborativt arbete och självstudier under handledning. Dessutom aktivt deltagande i undervisning och seminarier som anknyter till projektets ämnesinriktning, efter överenskommelse med handledare. Deltagande i kursens olika moment är obligatoriska. Kursen ges eventuellt på engelska.

Examination

I slutet av kursen redovisas projekarbete i form av muntligt seminarium och/eller skriftlig rapport vilket bestäms av handledaren. För betyget godkänt krävs att redovisning, samt deltagande i seminarier och övriga obligatoriska moments bedömts godkända.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin