Svenska II i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 4PE042

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
4PE042
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 mars 2012
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ges inom grundlärarprogrammet.

Behörighetskrav

Svenska I för grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, 7,5 hp

Mål

Syftet med kursen är ge teoretiska och praktiska kunskaper om elevers tal-, läs- och skrivutveckling och om deras möte med skönlitteratur och sakprosa. Kursen bygger vidare på och breddar det innehåll som behandlats i Svenska I.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

- Redogöra för, jämföra och kritiskt förhålla sig till olika teorier och metoder som rör elevers tidiga tal-, läs- och skrivutveckling.

- Utifrån olika didaktiska perspektiv ge exempel på, förklara och värdera hur undervisningen skapar möjligheter för elevers lärande och språkliga utveckling.

- Förklara och tillämpa modeller för bedömning av tidig läs- och skrivutveckling hos elever med svenska som första- eller andraspråk.

- Analysera och kritiskt diskutera estetiska uttrycksmedels potential för språkutveckling.

- Beskriva olika aspekter av läs- och skrivsvårigheter samt diskutera skriftspråklig normalisering och marginalisering.

- Analysera barn- och ungdomslitteratur samt redogöra för dess historia och olika genrer.

- Redogöra för och analysera berättande i olika medier.

- Skriftligt och muntligt sammanställa och diskutera kursinnehållet på ett vetenskapligt och språkligt godtagbart sätt.

Innehåll

Under kursen behandlas följande områden:

- Teorier om och metoder för tal-, läs- och skrivutveckling

- Forskningsmetoder för att studera individens tal-, läs- och skrivutveckling

- Läs- och skrivstrategier och språklig medvetenhet

- Språkutvecklande samtal

- Olika former av språkande/genrer

- Språkmiljöer, organisation av undervisning och undervisningens progression

- Dokumentation, analys och bedömning av elevers språkutveckling (svenska som första- eller andraspråk)

- Andraspråksinlärning

- Skriftspråkliga regler, grammatik och textanalys

- Meningsskapande och språkinlärning i olika praktiker med fokus på estetiska uttrycksformer, multimodala texter och IKT

- Läs- och skrivsvårigheter, dyslexi

- Skönlitteratur för barn med svenska som första- eller andraspråk

- Textsamtal om skönlitteratur

- Begreppet litterär kanon

- Sagor och myter från olika kulturer

- Litteraturvetenskapliga grundbegrepp för lyrik-, prosa- och dramaanalys

- Egen skriftlig och muntlig produktion (för att utveckla ett yrkesspråk)

Kursen består av två delar:

Tal-, läs- och skrivutveckling, 10 hp

Skönlitteratur, 5 hp

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Muntliga och skriftliga examinationer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin