Svenska II i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 4PE042

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Del 1: Tal, läs- och skrivutveckling, 10 hp

Aktuell läroplan och aktuella kursplaner för svenskämnet i grundskolan. Finns på länken www.skolverket.se.

Kompendium med bedömningsmaterial (10 s.). Delas ut vid seminariet "Dokumentation och analys av språkutveckling".

Vetenskapliga artiklar (ca 20 s.) Se momentbeskrivning för det examinerande seminariet "Artikelseminarium".

Kursdel I omfattar ca 908 sidor

Referenslitteratur:

Del 2: Skönlitterär läsning 5 hp

Aktuell läroplan och kursplanerna för svenskämnet i grundskolan.

1000 sidor skönlitteratur riktat mot åldersgruppen och som väljs i samråd med undervisande lärare.

Kurslitteraturen omfattar

Del 1: Tal, läs- och skrivutveckling, 908 sidor.

Del 2: Skönlitterär läsning, 867 sidor (samt 1000 sidor skönlitteratur)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin