Svenska II i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 4PE042

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
4PE042
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 26 augusti 2015
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ges inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Behörighetskrav

30 hp från termin 1 och 15 hp från termin 2 på programmet

Mål

Syftet med kursen är ge teoretiska och praktiska kunskaper om elevers tal-, läs- och skrivutveckling och om deras möte med skönlitteratur och sakprosa. Kursen bygger vidare på och breddar det innehåll som behandlats i Svenska I.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för, jämföra och kritiskt förhålla sig till olika teorier och metoder som rör elevers tidiga tal-, läs- och skrivutveckling
 • utifrån olika didaktiska perspektiv ge exempel på, förklara och värdera hur undervisningen skapar möjligheter för elevers lärande och språkliga utveckling
 • förklara och tillämpa modeller för bedömning av tidig läs- och skrivutveckling hos elever med svenska som första- eller andraspråk
 • beskriva olika aspekter av läs- och skrivsvårigheter samt diskutera skriftspråklig normalisering och marginalisering
 • analysera barn- och ungdomslitteratur samt redogöra för dess historia och olika genrer
 • redogöra för och analysera berättande i olika medier och i olika estetiska uttrycksformer
 • skriftligt och muntligt sammanställa och diskutera kursinnehållet på ett vetenskapligt och språkligt godtagbart sätt.

Innehåll

Under kursen behandlas följande områden:

 • Teorier om och metoder för tal-, läs- och skrivutveckling
 • Forskningsmetoder för att studera individens tal-, läs- och skrivutveckling
 • Läs- och skrivstrategier och språklig medvetenhet
 • Språkutvecklande samtal
 • Olika former av språkande/genrer
 • Språkmiljöer, organisation av undervisning och undervisningens progression
 • Dokumentation, analys och bedömning av elevers språkutveckling (svenska som första- eller andraspråk)
 • Andraspråksinlärning
 • Skriftspråkliga regler, grammatik och textanalys
 • Meningsskapande och språkinlärning i olika praktiker med fokus på estetiska uttrycksformer, multimodala texter och IKT
 • Läs- och skrivsvårigheter, dyslexi
 • Skönlitteratur för barn med svenska som första- eller andraspråk
 • Textsamtal om skönlitteratur
 • Begreppet litterär kanon
 • Sagor och myter från olika kulturer
 • Litteraturvetenskapliga grundbegrepp för lyrik-, prosa- och dramaanalys
 • Egen skriftlig och muntlig produktion (för att utveckla ett yrkesspråk)

Kursen består av två delar:

 • Tal-, läs- och skrivutveckling, 10 hp
 • Skönlitteratur, 5 hp

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Muntliga och skriftliga examinationer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin