Svenska II i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 4PE042

Huvudgrupp 1

Del 1: Tal, läs- och skrivutveckling, 10 hp

  • Dahlbeck, Katharina, Musik och språk i samverkan, Göteborgs universitet, 2011, LänkObligatorisk (Valda delar. Finns tillgänglig som pdf.)
  • Gibbons, Pauline, Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet, Femte upplagan, Lund, Studentlitteratur, [2018]Obligatorisk (Valda delar)
  • Liberg, Caroline; Smidt, Jon, Att bli lärare i svenska, Liber, 2019Obligatorisk ((208 s.) Valda delar.)
  • Lundberg, Ingvar; Strid, Anna, Det lönar sig att öva. Effekten att av fonologiska lekar i förskoleklass, Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift, 2009Obligatorisk (Finns tillgänglig som pdf. Valda delar.)
  • Alatalo, Tarja, Läsundervisningens grunder, Tredje upplagan, Malmö, Gleerups, [2023]Obligatorisk (Valda delar)
  • Norén (red.), Sofia, Lära barn att läsa: vägen från fonologisk medvetenhet till god läsförståelse, Tredje upplagan: Stockholm: LegiLexi, 2022Obligatorisk (Finns tillgänglig som pdf: https://a.storyblok.com/f/129463/x/64eecfdf5f/lara-barn-att-lasa-e-bok-2022.pdf)
  • Forsling, Karin; Tjernberg, Catharina, Skrivundervisningens grunder, Andra upplagan, Malmö, Gleerups, [2023]Obligatorisk (Valda delar)
  • Spökägget: att läsa och skriva i förskola och skola, 1. uppl., Stockholm, Natur och kultur, 2000Obligatorisk (Finns tillgänglig som pdf (8s.))

Del 2: Skönlitterär läsning 5 hp

Dessutom tillkommer ca 200 s enligt lärares anvisningar.

Kurslitteraturen omfattar ca 1000 sidor för en kurs på 7,5 hp. respektive ca 2000 sidor för en kurs på 15 hp.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin