Svenska II i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 4PE042

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
4PE042
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 10 mars 2022
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Behörighetskrav

30 hp inom Grundlärarprogrammet F-3 inklusive kursen Svenska I

Mål

Syftet med kursen är ge ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper om elevers tal-, läs- och skrivutveckling och om deras möte med skönlitteratur och sakprosa. Kursen bygger vidare på och breddar det innehåll som behandlats i Svenska I.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för, jämföra och kritiskt förhålla sig till olika teorier och metoder som rör elevers tidiga tal-, läs- och skrivutveckling hos en- och flerspråkiga elever
 • ge exempel på, förklara och värdera hur undervisningen skapar möjligheter för elevers tidiga tal-, läs- och skrivutveckling utifrån olika ämnesdidaktiska perspektiv
 • redogöra för och tillämpa modeller för bedömning av tidig tal-, läs- och skrivutveckling
 • beskriva olika aspekter av försenad tal- läs- och skrivutveckling
 • analysera barn- och ungdomslitteratur, redogöra för dess historia och genrer, samt utveckla ämnesdidaktiskt förankrade arbetssätt med skönlitteratur
 • redogöra för och analysera berättande i olika medier, digitala miljöer och i olika estetiska uttrycksmedel
 • visa godtagbar muntlig och skriftlig kommunikativ förmåga i akademiska och för professionen relevanta sammanhang.

Innehåll

Under kursen behandlas följande områden:

 • Teorier om tal- läs- och skrivutveckling
 • En- och flerspråkig tal-, läs- och skrivutveckling
 • Undervisningsmetoder för och ämnesdidaktiska perspektiv på tal-, läs- och skrivutveckling
 • Språklig medvetenhet
 • Genre och språkanvänding
 • Organisation av undervisning och undervisningens progression i svenskämnet F-3
 • Dokumentation, analys och bedömning av elevers tal- läs- och skrivutveckling
 • Skriftspråkliga normer, grammatik och textanalys
 • Olika former av försenad tal-, läs- och skrivutveckling
 • Meningsskapande och språkinlärning i olika praktiker med fokus på estetiska uttrycksformer, multimodala texter och texter i digitala miljöer
 • Skönlitteratur och sakprosa för barn
 • Texturval och textsamtal om skönlitteratur
 • Texter, sagor och myter från olika delar av världen
 • Litteraturvetenskapliga grundbegrepp för lyrik-, prosa- och dramaanalys
 • Barn- och ungdomslitteraturen i historia och i nutid
 • Egen skriftlig och muntlig produktion

Kursen består av två delar:

 • Tal-, läs- och skrivutveckling, 10 hp
 • Barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik, 5 hp

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt, exempelvis genom salstentamen och redovisning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin