Svenska II i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 4PE042

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Del 1: Tal, läs- och skrivutveckling, 10 hp

Aktuell läroplan och aktuella kursplaner för svenskämnet i grundskolan. Finns på länken www.skolverket.se.

Kompendium med bedömningsmaterial (10 s.). Delas ut vid seminariet "Dokumentation och analys av språkutveckling".

Vetenskapliga artiklar (ca 20 s.) Se momentbeskrivning för det examinerande seminariet "Artikelseminarium".

Antal sidor: ca. 1250

Referenslitteratur:

Del 2: Skönlitterär läsning 5 hp

Aktuell läroplan och kursplanerna för svenskämnet i grundskolan.

749 s. samt ca 1000 sidor skönlitteratur riktat mot åldersgruppen och som väljs i samråd med undervisande lärare.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin