Svenska II i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 4PE042

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Del 1: Tal, läs- och skrivutveckling, 10 hp

 • Dahlbeck, Katharina, Musik och språk i samverkan, Göteborgs universitet, 2011, LänkObligatorisk (s. 41–63 (22 s.) Aktuell länk finns i studiehandledningen.)
 • Frank, Elisabeth & Herrlin, Katarina, Stavning - bokstavlig begrundan, Skolverket, 2018, Finns på länkObligatorisk ((14 s.) Aktuell länk finns i studiehandledningen.)
 • Gibbons, Pauline, Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet, 4., uppdaterade uppl., Stockholm, Hallgren & Fallgren, 2016Obligatorisk
 • Hagberg Persson, Barbro & Westman, Maria, Bedömning av läsutveckling under de första skolåren, Skolverket, 2017, Finns på länkObligatorisk ((13 s.) Aktuell länk finns i studiehandledningen.)
 • Herrlin, Katarina & Frank, Elisabeth, Konsten att få tänk på pränt, Skolverket, 2018, Finns på länkObligatorisk ((9 s.) Aktuell länk finns i studiehandledningen.)
 • Liberg, Caroline; Smidt, Jon, Att bli lärare i svenska, Liber, 2019Obligatorisk (208 s.)
 • Lundberg, Ingvar; Strid, Anna, Det lönar sig att öva. Effekten att av fonologiska lekar i förskoleklass, Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift, 2009Obligatorisk (Finns tillgänglig som pdf.)
 • Norén, Sofia, Lära barn att läsa: vägen från fonologisk medvetenhet till god läsförståelse, Andra upplagan, Stockholm, LegiLexi, [2018]Obligatorisk (Kap 1, 3–10, 12–16 (ca 160 s.) Aktuell länk finns i studiehandledningen.)
 • Alatalo, Tarja, Läsundervisningens grunder, Andra upplagan, Malmö, Gleerup, [2019]Obligatorisk
 • Nya språket lyfter. Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1-6, Skolverket, 2016Obligatorisk ((87 s.) Aktuell länk finns i studiehandledningen.)
 • Spökägget: att läsa och skriva i förskola och skola, 1. uppl., Stockholm, Natur och kultur, 2000Obligatorisk (Finns tillgänglig som pdf (8s.))
 • Westman, Maria, Text och textbegrepp, Skolverket, 2018, Finns på länkObligatorisk ((13 s.) Aktuell länk finns i studiehandledningen.)

Aktuell läroplan och aktuella kursplanerna för svenskämnet i grundskolan. Sök texten på www.skolverket.se

Bedömningsmaterial. Delas ut vid seminariet "Dokumentation och analys av språkutveckling".

Del 2: Skönlitterär läsning 5 hp

Aktuell läroplan och kursplanerna för svenskämnet i grundskolan. Sök texten på www.skolverket.se

Skönlitteratur

Ca 1000 sidor skönlitteratur riktat mot ämnesgruppen läses också i samband specifika moment. För aktuella titlar, se momentbeskrivningarna.

Kurslitteraturen omfattar

Del 1: Tal, läs- och skrivutveckling, 1013 sidor.

Del 2: Skönlitterär läsning, 450 sidor (samt skönlitteratur om ca 800 s.)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin