Människa-datorinteraktion

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MD016

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MD016
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1N, System i teknik och samhälle G1N, Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2 maj 2013
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera de psykologiska teorier som ligger till grund för standarder och heuristik i gränssnittsutformning
 • förklara hur kunskap om människans egenskaper påverkar utformningen av tekniska system
 • förklara viktiga begrepp inom området
 • förklara hur kontextuella aspekter (“sammanhang”) kan påverka utformning och användning av tekniska system
 • identifiera centrala användaraspekter vid utformning av användargränssnit för specifika ändamål, t.ex. system för hälsovård,

  trafikstyrning eller pengatransaktioner

 • tillämpa metoder och tekniker för att nå fördjupad insikt om hur och varför människor använder specifika tekniska system
 • genomföra ett MDI-projekt i grupp, inklusive fältstudier, design, utvärdering och kravhantering, samt kunna motivera de val som görs.

Innehåll

Kursen fokuserar på olika områden som genom föreläsningar och inlämningsuppgifter anknyts till kursens projektarbete:

 • Användar- och kravanalys
 • Social- och organisationspsykologi
 • Fältstudier
 • Kognition
 • Design
 • Utvärdering

Kursen syftar till att ge studenten en uppsättning teoretiskt förankrade verktyg för analys, design och utvärdering av tekniska system.

Undervisning

Föreläsningar och projektarbete i grupp

Examination

Lektionsbaserade kurstillfällen examineras genom projektarbete (3 hp), samt inlämningsuppgifter (2 hp).

Nätbaserade kurstillfällen examineras genom hemtentamen (3 hp), samt inlämningsuppgifter (2 hp)

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med kursen Design och konstruktion av användargränssnitt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin