Masteruppsats i kinesiska

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5KN003

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KN003
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kinesiska A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 20 september 2013
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs på 30 hp på avancerad nivå.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen med kinesiska som huvudområde samt 30 hp kurser på avancerad nivå inom huvudområdet kinesiska

Mål

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med den begränsade information som ligger till grund för uppsatsen, dvs. relevant källmaterial på kinesiska i en omfattning om minst 100 normalsidor som representerar olika typer av källmaterial (av vilka högst hälften får ersättas med motsvarande mängd talad kinesiska), samt i uppsatsen presentera källkritik av denna litteratur.

- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar genom att författa en uppsats (100000-200000 nedslag utan mellanslag = c:a 40-80 A4-sidor, exklusive eventuella bilagor) och presentera en teoretiskt eller empiriskt utvecklad studie i ett språkvetenskapligt, kulturhistoriskt eller samhällsvetenskapligt ämne som berör Kina eller kinesiskspråkiga områden, och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete.

- på svenska eller engelska skriva en stringent och välstrukturerad uppsats enligt vedertagna formella konventioner vad gäller disposition, formalia och typografi, inklusive kunna välja källhänvisningar och litteraturreferenser på ett akademiskt kompetent sätt. I tillägg till detta skall studenten behärska och tillämpa de specifika kraven på formalia inom sinologi.

- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper.

- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.

- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Självständigt arbete i form av masteruppsats.

Undervisning

Undervisningen sker i form av individuell handledning och uppsatsseminarier.

Examination

Kursen examineras genom ett självständigt arbete (masteruppsats), samt ventilering av detta.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin