Fornisländska, fördjupningskurs

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5NS148

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5NS148
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Skandinavistik A1N, Svenska A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 20 september 2013
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs som utgör en valfri del i studier på avancerad nivå och kan ingå som del i en master- eller magisterexamen.

Behörighetskrav

Kandidatexamen med ett språkvetenskapligt ämne som huvudområde och Fornisländska, 7,5 hp, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • textkritiskt översätta samt språkligt och innehållsligt kommentera normaliserade och onormaliserade, fornvästnordiska texter på både prosa och poesi
  • arbeta självständigt med gängse ordböcker, inklusive etymologiska, över fornisländska
  • redogöra för de filologiska principerna bakom olika typer av textutgåvor
  • identifiera metoder och aktuella problem inom det fornisländska forskningsfältet, blant annat utifrån ett genusperspektiv
  • läsa och förstå avancerade språkhistoriska studier rörande fornisländska
  • behärska grunddragen i fornisländsk fonologi, morfologi och syntax samt visa förtrogenhet med mindre vanliga grammatiska företeelser
  • redovisa fornisländska drag i jämförelse med övriga nordiska fornspråk

Innehåll

Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i fornisländsk ljudlära, böjningslära, ordbildningslära och syntax. Utökad kännedom om den klassiska litteraturen, främst ättesagan, eddadiktningen och skaldediktningen; metrik, litteraturhistoria och mytologi. Förtrogenhet med ordböcker (även med etymologiska ordböcker). Fornisländskan studeras under jämförelse med språkförhållandena i det övriga Norden, i synnerhet i Sverige.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och övningar.

Examination

Skriftlig och/eller muntlig examination. För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Övriga föreskrifter

Beroende på tidigare studiegång kan kursdeltagare redan ha inhämtat delar av kurslitteraturen. Lämplig ersättningslitteratur anvisas då av examinator.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin