Utbildningssociologi A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 4UK045

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
4UK045
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Utbildningssociologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 20 maj 2014
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Mål

Efter genomgången ska studenten kunna

 • redogöra för hur centrala begrepp och frågeställningar inom utbildningssociologin och hur utbildningssociologin förhåller sig till de samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningstraditioner som ligger till grund för den
 • tillämpa utbildningssociologiska traditioner i analysen av utbildningens sociala funktioner idag
 • beskriva såväl olika utbildningsformers historiska utveckling som utbildningssystemets aktuella struktur i Sverige
 • redogöra för sociala gruppers utbildningsstrategier
 • utifrån ett internationellt perspektiv diskutera det svenska utbildningssystemets framväxt i relation till samhällets utveckling

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser:

Utbildningssociologins grunder 7,5 hp

 • Utbildningssociologiska traditioner
 • Centrala begrepp och frågor inom utbildningssociologin
 • De samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningstraditioner som ligger till grund för utbildningssociologin
 • Några aktuella utbildningsrelaterade frågor sedda i ljuset av utbildningssociologiska traditioner

Utbildningssystemets framväxt och struktur, 7,5 hp

 • De olika utbildningsformernas historiska utveckling
 • Det svenska utbildningssystemet idag
 • Betydelsen av klass, kön och etnicitet i relation till utbildning
 • Utbildningssystemets utveckling i ett internationellt perspektiv

Sociala gruppers utbildningsstrategier, 7,5 hp

 • Det svenska utbildningssystemets sociala struktur
 • Sociala gruppers utbildningsstrategier
 • Förhållandet mellan sociala gruppers utbildningsstrategier och utbildningssystemets struktur

Utbildning och samhällsförändring, 7,5 hp

 • Utbildning och regionalisering, nationalisering och globalisering
 • Utbildning och politik
 • Utbildning och yrkesliv

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga tentamina i slutet av varje delkurs. För att bli godkänd på kursen krävs att alla delkurser är avklarade med godkänt resultat. Kursbetyget utgör en sammanvägning av betygen på de fyra ingående delkurserna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin