Introduktion till molekylär bioteknik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MB111

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MB111
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1N, Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 14 april 2015
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Mål

Kursen ska ge en god grund för vidare studier inom molekylär bioteknik.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • beskriva grundläggande bioinformatiska och biotekniska metoder och de cellulära och molekylära mekanismer och processer på vilka metoderna baseras
  • beskriva den molekylära bioteknikens roll för hållbar utveckling
  • beskriva etikens roll och ämnesrelevans, redogöra för grundläggande etiska begrepp och diskutera grundläggande etiska aspekter av molekylär bioteknik
  • ge exempel på olika yrkesroller inom molekylär bioteknik och ha en övergripande förståelse av villkor och förutsättningar som påverkar yrkesrollerna
  • använda de datorsystem som behövs på de inledande kurserna inom programmet samt kunna tillämpa reglerna för universitetets IT-system.

Innehåll

Introduktion till biotekniken och dess applikationer. Introduktion till bioinformatiken. Från gen till protein. Makromolekyler. Informationssökning, populärvetenskapligt skrivande, arbete i mindre grupp. Grundläggande introduktion till etisk teori och yrkesetik. Etiska frågeställningar relevanta för molekylär bioteknik.

Bioteknikens betydelse för hållbar utveckling. Genus och teknik. Bioteknik och bioinformatik i yrkeslivet: Studiebesök.

Introduktion till datorsystemet: UpUnet-S och regelverk, att ansluta till universitetets datorsystem från andra datorer. E-post /webmail. Vanliga applikationer, filhantering och webbresurser. Kursutvärdering.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, inlämningsuppgifter och studiebesök.

Examination

Teori (3 hp) examineras genom skriftlig tentamen och seminarier. Etikmomenten (1 hp) examineras genom seminarium och en individuell inlämningsuppgift. Introduktion till datorer (1 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin