Organisation I. Individen och gruppen i organisationen

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2FE947

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FE947
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 10 september 2014
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Mål

Kursen är en introduktion till organisationsteorin sett ur perspektivet individen och gruppen. Kursens övergripande mål är att studenterna ska tillägna sig grunderna inom organisering för att kunna förstå dess konsekvenser för företagande.

Kursen har också som mål att träna studenterna i att självständigt och kritiskt formulera problem som kan vara en del av organiseringen som ska ge en insikt om praktiska multipla verklighetsbeskrivningar som ska utveckla studenternas analytiska och reflekterande tänkande.

Efter kursen ska studenten kunna:

  • förstå och redogöra för grundläggande samband kring företag och organisation genom att utveckla det organisatoriska språket och den företagsekonomiska begreppsapparaten i en historisk kontext,
  • förstå hur olika aspekter hos individ, grupp och organisation påverkar möjligheterna att uppnå verksamhetens mål,
  • identifiera och föreslå lösningar på grundläggande problem kring arbetsdelning, samordning och styrning på den inomorganisatoriska nivån,
  • använda grundläggande kunskaper om vad som styr människors beteende för att analysera processer och situationer i den företagsekonomiska praktiken,
  • självständigt och kritiskt formulera och analysera problem i ett organisatoriskt kontext både i rapportform och muntligt samt,
  • tillägna sig en insikt om ett kritiskt och självständigt förhållningssätt till de modeller som förmedlas i kurslitteraturen.

Innehåll

Kursen handlar om hur olika individ, grupp och organisationskarakteristika påverkar en organisations förmåga att kommunicera internt och externt och få människor att arbeta mot gemensamma mål. Kursen syftar också till att skapa medvetenhet och förståelse för de krafter och den dynamik som gör sig gällande i mänskliga processer i arbetslivet. Att arbeta integrerat och frågestyrt kring valda teman som beslut, ansvar, motivation, koordination, makt etc. är centrala delar i kursen.

Det mest centrala i kursen är inriktat på att studenterna ska tillägna sig grundläggande sakkunskap om ämnesområdet. Att ha en grundläggande förståelse om vad organisering handlar om förutsätter att studenten har tillägnat sig de begrepp och modeller som är centrala inom ämnet organisation.

Kursen innehåller även ett metodspår där studenterna ska genomföra en mindre empirisk studie. Resultatet ska sammanställas och analyseras med hjälp av kurslitteraturen. Syftet med den empiriska studien är att studenten ska träna sig i informationssökning, förhålla sig kritisk till olika källor, tillämpa en vetenskaplig metod och träna vetenskaplig rapportskrivning.

Ett universitet är ett centrum för att generera kunskap och reflektera kring kunskap. Det innebär att universitet inte bara har till uppgift att utbilda utan även att bidra till bildning. Under den här kursen gör vi det genom ett bildningsspår där vi försöker sätta in delar av kunskapsstoffet i ett vidare sammanhang.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarium, föreläsningar, individuell problemlösning vilka kompletteras med gruppövningar. Vid föreläsningarna introduceras, beskrivs och förklaras grundläggande begrepp, teorier och principer inom ämnesområdet. Vid seminarium presenterar och diskuterar studenterna ett avgränsat område i kursen. Studenterna förväntas vara drivande vid seminarium samt ge återkoppling på de texter som produceras under kursen.

Examination

Slutbetyg på hela kursen ges med Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.

Examination sker i löpande form genom olika examinationsmoment som grupparbeten, individuell muntlig framställning, individuella skriftliga inlämningsuppgifter och individuell skriftlig tentamen. Slutbetyget sätts genom en sammanvägning av alla examinationsmomenten.

Löpande examination innebär att uppgifter och prov måste fullföljas inom ramen för kurstillfällets längd. Dock finns möjlighet att via uppsamlingsskrivningar erhålla godkänt på kursen utan omregistrering.

Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

OBS. Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin