Mat, hälsa och kommunikation

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2HK045

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2HK045
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kostvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 22 oktober 2014
Ansvarig institution
Institutionen för kostvetenskap

Allmänt

Kursen är en ämneskurs inom samhällsvetarmastern med inriktning mot kostvetenskap. Kursen ges även som fristående kurs på avancerad nivå. Kursen ges på halvfart under första delen av terminen.

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller motsvarande examen på grundnivå om minst 180 hp inom det samhällsvetenskapliga eller folkhälso- och vårdvetenskapliga området eller minst 180 hp inom lärarprogrammet med inriktning hem- och konsumentkunskap (minst 60 hp hem- och konsumentkunskap) eller motsvarande.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten:

- kunna förklara, illustrera och värdera kommunikationsprocesser i relation till mat och hälsa

- kunna planera och genomföra en hälsoaktivitet samt bedöma och värdera denna ur ett kommunikativt perspektiv

- utifrån olika teoretiska perspektiv föreslå, motivera och värdera olika kommunikationsmetoder inom området mat och hälsa i relation till olika målgrupper

Innehåll

Kursen fokuserar på de möjligheter och barriärer som kan uppstå vid kommunikation om mat och hälsa. Inom kursen behandlas målgruppers förtroenden för olika informationskällor och informationsbarriärer som kan uppstå vid kommunikation med olika målgrupper. Ett särskilt intresse riktas mot sårbara grupper. I kursen belyses olika kommunikationsmetoder såsom riktad och skräddarsydd kommunikation samt hur dessa kan värderas. Under kursen behandlas olika faser i planering och genomförande av Community Intervention.

Undervisning

Undervisningen baseras till stor del på självstudier vilket stöds av föreläsningar och seminarier. Såväl muntlig som skriftlig kommunikation tillämpas i form av grupparbete och självständigt arbete.

Examination

Examinationen sker muntligt samt skriftligt i form av rapport. Inom ramen för kursen anordnas för varje skriftlig examination en ordinarie tentamen och en omtentamen. Dessutom finns ett tillfälle för s.k. uppsamlingstentamen. Därefter finns möjlighet till examination vid påföljande ordinarie tillfälle. Som betygsgrader används väl godkänd, godkänd och underkänd. För godkänt betyg på kursen krävs att alla uppgifter bedömts som godkända samt att studenten aktivt deltagit i redovisningar och seminarier. För betyget väl godkänd krävs därutöver att studenten visat särskilt god förmåga till kunskapsinhämtning och att ur olika perspektiv problematisera, se samband och resonera för sina ställningstaganden inom ämnet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin