Bioinformatisk strukturbiologi

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MB202

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MB202
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 14 april 2015
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Introduktion till bioteknik och bioinformatik. Cellbiologi.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för struktur av proteiner, DNA och RNA
  • förklara sambandet mellan proteinsekvens och proteinstruktur
  • beskriva hur struktur leder till funktion inom olika biologiska områden såsom katalys, transport och reglering
  • förklara grundläggande principer för experimentella metoder för strukturbestämning av makromolekyler
  • använda sekvens- och strukturdatabaser
  • använda datorprogram för att visualisera tredimensionella strukturer och med hjälp av dessa kunna analysera struktur-funktionssamband
  • bedöma validiteten hos information i strukturella databaser
  • använda bioinformatiska verktyg för sekvensinpassning, motivigenkänning och förutsägelse av sekundär- och tertiärstruktur
  • redogöra för mål, teoretisk bakgrund och begränsningar hos ovanstående bioinformatiska metoder och använda denna kunskap till att tolka resultat

Innehåll

Makromolekylers uppbyggnad och egenskaper (proteiner, DNA, RNA). Relation mellan sekvens, struktur och funktion. Strukturell bakgrund till makromolekylers dynamik, bindningsspecificitet, katalys och kooperativitet. Makromolekylers funktion belyst av ett antal exempel inom områden såsom enzymer, membranproteiner, signalering och translation.

Översikt av biologiska databaser, servrar och informationscentra. Sekvensjämförelser. Grundläggande makromolekylär struktur: tredimensionell struktur, PDB-koordinater, klassificering av proteiner i strukturfamiljer, program för analys och jämförelse av strukturer. Introduktion till teorin för klassificering och jämförelse av sekvenser och extraktion av gemensamma särdrag (t.ex. motiv). Sekvensanalys för förutsägelse av sekundär och tertiär struktur, homologimodellering av tredimensionell struktur.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och datorövningar. Närvaro vid seminarier och deltagande i datorövningar är obligatorisk.

Examination

Dugga, seminarieuppgifter och skriftligt prov vid kursens slut. I kursen ingående laborationer/övningar och seminarier är poängsatta med 2 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin