Informationssystem och systemvetenskaplig metod

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS219

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IS219
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 mars 2016
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

Kursen ingår i följande utbildningsprogram:

 • Kandidatprogram i systemvetenskap, inriktning programvaruteknik 180 hp

Ges även som fristående kurs

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • Beskriva den roll ämnet informationssystem har i akademi och samhälle
 • Förklara grundläggande principer för verksamhetsutveckling och utveckling av informationssystem och dess ingående delar
 • Redogöra övergripande för relationen mellan systemutveckling och kunskapsutveckling inom ämnet informationssystem

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

 • Planera, genomföra och tolka intervjuer i syfte att förstå verksamhetsbehov i samband med utveckling av IT-system
 • Formulera krav på IT-system
 • Skapa grundläggande konceptuella modeller av verksamhet och IT-system
 • Planera för mål- respektive kriteriebaserad utvärdering av IT-system

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • Söka och kritiskt värdera källor inom området informationssystem
 • Argumentera muntligen och skriftligen med en tydlig spårbarhet till litteratur och insamlad data

Innehåll

Kursen ger en introduktion till centrala begrepp inom området informationssystem:

 • Informationssystem och systemvetarrollen
 • Intressenter och olika perspektiv i verksamhets- och systemutveckling
 • IT-system, informationssystem och verksamhet
 • Metoders betydelse för verksamhets- och systemutveckling
 • Modellbegreppet och konceptuell modellering
 • Utvärdering baserat på kriterier och verksamhetsmål
 • Designforskning

Moment 1: Grundläggande begrepp, 2,5 hp

Momentet introducerar grundläggande begrepp inom ämnet informationssystem, inklusive begrepp kring verksamhet, IT-system, konceptuella modeller och designforskning. I momentet introduceras även hur kunskapsutveckling sker inom ämnet och var forskningsresultat publiceras.

Moment 2: Intressentcentrerad design av IT-system, 3,5 hp

I detta moment genomför studenterna intervjuer för att utreda verksamhetsproblem och tar med utgångspunkt från resultaten fram konceptuella modeller och designprototyper för ett IT-system.

Moment 3: Planering för utvärdering, 1,5 hp

I detta moment planerar studenterna utvärdering av ett IT-system med utgångspunkt från verksamhetsmål och kriterier för utvärdering.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar, övningsuppgifter samt arbete i grupp.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter enskilt och i grupp, muntlig redovisning och opposition samt frivillig individuell rapport.

För betyget Godkänd på hel kurs krävs att samtliga moment är godkända. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs godkänt på samtliga moment samt godkänt på avslutande och frivillig skriftlig tentamen.

För betyget Godkänd på hel kurs krävs att samtliga moment är godkända. För betyget Väl godkänd krävs utöver ovanstående examination godkänt betyg på frivillig individuell rapport som redovisas skriftligt och muntligt.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på Campus Gotland samt som distanskurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin