Fördjupningskurs inom neurosjukvård

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3NR009

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3NR009
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 12 november 2015
Ansvarig institution
Institutionen för medicinska vetenskaper

Behörighetskrav

Svensk legitimation som sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut samt aktuell yrkeserfarenhet från området. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten visa:

-Fördjupade kunskaper inom neuroanatomi och neurofysiologi

-Fördjupade kunskaper om sjukdomslära, vård och behandling vid neurologiska (1) och neurokirurgiska (2) sjukdomstillstånd

-Fördjupade kunskaper inom de vanligaste diagnostiska metoderna inom neurologiska och neurokirurgiska sjukdomsgrupper

-Fördjupade kunskaper om olika behandlingsprinciper inom neurologiska och neurokirurgiska sjukdomstillstånd

(1) Med neurologiska sjukdomar avses:

  • Rörelsestörningar
  • Neuromuskulära sjukdomar
  • Neurodegenerativa sjukdomar

Exempel på sjukdomstillstånd som avhandlas är Parkinsons sjukdom, ALS, multipel skleros, myasteni, muskeldystrofi, hydrocephalus och epilepsi, där undervisningen tar upp aktuell behandling, aktuell forskning och kliniknära frågeställningar inklusive omvårdnadsaspekter. Undervisningen omfattar även genomgång av utredningsmetoder och arbetsterapeutiska och fysioterapeutiska behandlingsmetoder.

(2) Med neurokirurgiska sjukdomar avses:

  • Trauma mot hjärna och ryggmärg
  • Hjärntumörer
  • Intracerebrala blödningar och ischemiska tillstånd
  • Funktionell neurokirurgi inklusive deep brain stimulation (DBS) och behandling av spasticitet
  • Pediatrisk neurokirurgi
  • Spinala tillstånd där ett viktigt fokus är behandling av degenerativa tillstånd med tyngdpunkt på de cervikala sjukdomstillstånden
  • Rehabiliteringsaspekter för spinala och cerebrala tillstånd

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- identifiera problem vid respektive sjukdom och förstå konsekvenserna av behandling (vilka risker finns, konsekvenser av felaktig behandling exempelvis över- eller underdosering, varför behandling är nödvändig) eller bristande behandling

- förstå sjukdomars naturalförlopp och prognos i kontrast till behandlingars risker och möjligheter vid sjukdomar i nervsystemet.

- beskriva möjligheter för tillämpning av de senaste forskningsrönen inom diagnostik, vård och behandling inom neurologiska och neurokirurgiska sjukdomstillstånd i det kliniska arbetet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- identifiera och analysera etiska problem inom neurosjukvården

- kunna analysera och reflektera över behandlingen av de vanliga neurologiska och neurokirurgiska tillstånden

- identifiera behovet av fortsatt kompetensutveckling inom egen profession

Examination

Kursens uppställda mål examineras genom tentamen i neuroanatomi och ett fördjupningsarbete per termin där redovisningen sker i seminarieform med skriftlig och muntlig redovisning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin