Introduktion till molekylär bioteknik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MB111

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MB111
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1N, Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 23 maj 2016
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Mål

Kursen ska ge en god grund för vidare studier inom molekylär bioteknik.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • förklara grundläggande aspekter av cell- och molekylärbiologi
  • utföra grundläggande datoranalyser inom molekylär bioteknik
  • beskriva den molekylära bioteknikens roll för hållbar utveckling
  • diskutera grundläggande etiska aspekter av molekylär bioteknik
  • ge exempel på olika yrkesroller inom molekylär bioteknik
  • planera, genomföra och reflektera över grupparbete
  • skriva en populärvetenskaplig text inom molekylär bioteknik
  • planera och analysera sina egna studier.

Innehåll

Begreppet cell, makromolekylerna DNA, RNA och proteiner, processerna translation, transkription och replikation samt grundläggande evolutionsteori. Informationssökning, populärvetenskapligt skrivande, arbete i mindre grupp. Betydelsen av kommunikation och samarbete i de egna studierna. Återkoppling. Lärande på universitetsnivå: motivation, studiestrategier, problemlösning, gruppdynamik, kommunikation, stress samt antecknings- och lästekniker. Grundläggande introduktion till etisk teori och yrkesetik. Etiska frågeställningar relevanta för molekylär bioteknik. Bioteknikens betydelse för hållbar utveckling. Genus och teknik. Bioteknik och bioinformatik i yrkeslivet. Studiebesök.

Introduktion till Linux och Matlab. Skrivuppgift med etisk reflektion.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, seminarier, datorövningar och studiebesök.

Examination

Skriftligt prov (2 hp). . Deltagande i obligatoriska undervisningsmoment (2 hp). Skrivuppgift med etisk reflektion (1 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin