Fördjupningskurs inom neurosjukvård

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3NR009

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3NR009
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 12 december 2017
Ansvarig institution
Institutionen för medicinska vetenskaper

Behörighetskrav

Svensk legitimation som sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut samt aktuell yrkeserfarenhet från området. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

-Identifiera grundläggande strukturer inom neuroanatomi och processer inom neurofysiologi.

-Ange olika utredningsmetoder så som neurologiska bedömningar och tester och metoder inom radiologi, neurofysiologi samt förklara deras för- och nackdelar.

-Förklara sjukdomslära, diagnossättning och behandling samt nya forskningsrön utifrån sin egen profession (sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut).

-Utarbeta olika behandlingsprinciper vad gäller omvårdnad, fysioterapi och arbetsterapi inom neurologiska och neurokirurgiska sjukdomstillstånd.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

-Förklara olika problemområden vid respektive sjukdom utifrån sin egen profession (sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut).

-Resonera kring de olika sjukdomarnas naturalförlopp och prognos i kontrast till behandlingars risker och möjligheter vid sjukdomar i nervsystemet.

-Värdera olika möjligheter för tillämpning av de senaste forskningsrönen inom diagnostik, behandling, omvårdnad, fysioterapi och arbetsterapi inom neurologiska och neurokirurgiska sjukdomstillstånd i det kliniska arbetet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Relatera till olika etiska problem inom neurosjukvården.

- Värdera olika metoder för omvårdnad, fysioterapi och arbetsterapi av de vanliga neurologiska och neurokirurgiska tillstånden.

- Motivera behovet av fortsatt kompetensutveckling inom egen profession.

Innehåll

Sjukdomsgrupper som kommer att beröras inom ramarna för kursen är:

-Rörelsestörningar

-Neuromuskulära sjukdomar

-Neurodegenerativa sjukdomar

-Trauma mot hjärnan

-Hjärntumörer

-Intracerebrala blödningar och ischemiska tillstånd

-Funktionell neurokirurgi

-Sjukdomar och skador i ryggmärgen

-Rehabilitering och habiliteringsaspekter inom neurosjukvård.

Undervisning

Undervisningen kommer beskriva modern diagnossättning och behandling samt nya forskningsrön. Undervisningen kommer att ske utifrån sjuksköterskans, fysioterapeutens och arbetsterapeutens ansvarsområde. Undervisningen kommer ske i form av föreläsningar, laborationer och seminarier med hjälp av kurslitteratur samt vetenskapliga artiklar.

Examination

Kursens uppställda mål examineras genom tentamen i neuroanatomi och ett godkänt fördjupningsarbete per termin där redovisningen sker i seminarieform med skriftlig och muntlig redovisning. För godkänd kurs krävs obligatorisk närvaro vid samtliga kurstillfällen och aktivt deltagande vid seminarier. Vid eventuell frånvaro från kursen redovisas motsvarande innehåll skriftligt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin