Tjänstelogik i marknadsföring, masterkurs

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2FE853

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FE853
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 februari 2017
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Masterprogram i företagande och ledning - specialisering Marknadsföring.

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp med minst 90 hp företagsekonomi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Undantag görs för inresande utbytesstudenter som endast behöver motsvarande 60 hp företagsekonomi, men 90 hp rekommenderas starkt. All undervisning sker på engelska varför mycket goda språkkunskaper i engelska är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Mål

Det övergripande syftet med kursen är att studenterna ska utveckla sin förmåga att förstå och analysera komplexiteten i marknadsföring ur ett tjänstelogiskt perspektiv; ett sätt att tänka som har stor påverkan på individuella färdigheter avgörande för en framtida karriär inom affärslivet. Målen för kursen uppnås genom föreläsningar, problembaserade falldiskussioner och uppgifter som inbegriper praktisk användning av relevanta teorier. Efter kursen ska studenten:

  • förstå komplexiteten i och kunna implementera tjänstelogik i en lösningsorienterad kontext.
  • ha en omfattande förståelse för och bekvämlighet med att kommunicera och diskutera koncept och perspektiv relaterade till tjänstelogik och relationshantering.
  • ha förtroende för sin egen förmåga att använda relevanta teorier och koncept för att på ett adekvat sätt analysera och föreslå lösningar på faktiska marknadsföringsrelaterade situationer och utmaningar.
  • kunna använda uppnådda färdigheter i tjänstelogik för att arbeta fram och implementera marknadsföringsstrategier och taktiker inom marknadsföring för en framtida yrkeskarriär.

Innehåll

Perspektiv och utgångspunkter baserade på tjänstelogik och relationshantering påverkar i allt högre utsträckning, och uppfattas som nödvändiga för, modern marknadsföringsstrategi och taktik. Den traditionella teoretiska (och tillämpade) synen på en kategorisering av marknadserbjudanden i varor och tjänster blir alltmer irrelevant genom att alla företag idag, oavsett bransch, kan ses som leverantörer av tjänster som del i de lösningar de erbjuder sina kunder. Med andra ord erbjuder alla företag tjänster, i och med att de har möjlighet att göra något för någon annan. Det finns alltså ett behov av att förstå och praktisera marknadsföring av erbjudanden i enlighet med en tjänstelogik, med en grund i utvecklingen av perspektiv och tankar inom marknadsföring, tjänster och kunskapshantering.

Undervisning

Undervisningen omfattar föreläsningar, seminarier, skriftliga reflektioner och handledning. Föreläsningar (frivilligt deltagande) ger en teoretisk grund för fortsatt undervisning och kunskapsutveckling. Seminarier (obligatoriska) bygger på gruppdiskussion och aktivt individuellt deltagande där kunskaper kontextualiseras. Skriftliga reflektioner (obligatoriska) och handledning (frivillig) understödjer studentens inlärningsprocess. Kursen ges på engelska.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 7,5 hp.

Kursens examination utgörs av skriftliga och muntliga uppgifter, liksom ett skriftligt prov. Examinationen sker både individuellt och i grupp. Betyget på hela kursen sätts efter en sammanvägning av de olika examinationsmomenten.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som erhålls vid kursstart. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Examination som lämnas in efter utsatt tid bedöms inte, om inte särskilda skäl kan styrkas. Eventuella kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen. Om detta inte sker måste hela kursen (med alla examinationsmoment) göras om, vilket endast kan ske genom omregistrering på kommande kurstillfällen i mån av plats.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till universitetets disciplinnämnd. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter/överlappar 2FE830, 8FE830 Service Management.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin