Psykologi B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 2PS072

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2PS072
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Psykologi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 16 december 2016
Ansvarig institution
Institutionen för psykologi

Behörighetskrav

Psykologi A eller motsvarande

Mål

Delkurs 1: Forskningsmetod, 7.5 högskolepoäng

Efter genomgången delkurs skall studenten på grundläggande nivå kunna:

 • värdera förtjänster och brister i såväl experimentella som icke-experimentella forskningsmetoder,
 • avgöra vilken forskningsmetod som använts i en studie och kunna kritiskt värdera dess slutsatser,
 • välja mellan olika parametriska och icke-parametriska metoder för statistisk prövning och sedan genomföra en statistisk prövning,
 • tillämpa statistikprogram för grundläggande statistiska analyser,
 • tillämpa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp på det psykologiska kunskapsområdet.

Delkurs 2: Biologisk psykologi, 7.5 högskolepoäng

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

 • redogöra översiktligt för nervsystemets grovanatomiska uppbyggnad
 • förklara enskilda nervcellers uppbyggnad och funktion samt hur elektrisk och kemisk kommunikation sker inom och mellan neuron
 • beskriva huvuddragen i nervsystemets utveckling från embryonal period till tonårsperioden
 • redogöra för teorier och fynd om nervsystemets utveckling i ett evolutionärt perspektiv
 • resonera kring när och varför olika fysiologiska och strukturella mätmetoder används inom hjärnforskningen
 • redogöra för den neurobiologiska grunden till

  • emotioner och inlärning
  • exekutiva funktioner och uppmärksamhet
  • språk och motorik

 • redogöra för hur hormonell signalering och biologiska rytmer kan påverka beteende, t.ex. i samband med sömn/vakenhet och stressrespons
 • ge exempel på resonemang och fynd vid sökandet efter könsskillnader.

Delkurs 3: Perception, 7.5 högskolepoäng

Efter genomgången delkurs skall studenten på grundläggande nivå kunna:

 • kunna redogöra översiktligt för centrala teorier och problem inom perceptionspsykologi,
 • kunna redogöra översiktligt för utvecklingen av och den neurologiska bakgrunden till människans perceptuella funktioner,
 • kunna planera, genomföra och i tal och skrift redovisa en experimentell undersökning.

Delkurs 4: Socialpsykologi, 7.5 högskolepoäng

Efter genomgången kurs förväntas studenten på grundläggande nivå kunna:

 • redogöra för fenomen som undersöks inom experimentell socialpsykologi,
 • redogöra för teorier inom experimentell socialpsykologi,
 • definiera och exemplifiera begrepp inom experimentell socialpsykologi,
 • applicera begrepp inom experimentell socialpsykologi på vardagliga fenomen,
 • designa en experimentell studie av ett socialpsykologiskt fenomen,
 • designa en sambandsstudie av ett socialpsykologiskt fenomen,
 • tillämpa samtalsfärdigheten aktivt lyssnande.

Innehåll

Syftet med kursen är att ge kunskaper i för psykologin relevant forskningsmetodik samt en översikt över några av psykologins centrala ämnesområden såsom biologisk psykologi, perception och socialpsykologi. Kursen utgör en breddning av de kunskaper som inhämtats på Psykologi A eller motsvarande utbildning.

Delkurs 1: Forskningsmetod

Delkursen innehåller tre huvudmoment: metod, statistik och vetenskapsteori. I delkursen introduceras allmänpsykologins forskningsmetoder, liksom användningen av statistiska metoder, bland annat variansanalys och regressionsanalys. I avsnittet ingår praktiska moment. Delkursen ger även en kort presentation av vetenskapsteori för att sätta in metod- och statistikundervisningen i en vetenskaplig, meningsfull kontext.

Delkurs 2: Biologisk psykologi

Kursen ska ge grundläggande biologiska grundkunskaper relaterade till normala motoriska, kognitiva, språkliga, motivationella och känslomässiga processer och beteenden. Kursen ska även med exempel illustrera avvikelser och störningar. Kursens innehåll utgörs av fakta och teorier om det mänskliga nervsystemet, dess struktur och utveckling. De grundläggande strukturerna i hjärna och nervsystem samt de basenheter, som dessa består av i form av framför allt nervceller med tillhörande signalsubstanser utgör den ena delen av kursinnehållet. Den andra upptas av förhållandet mellan dessa strukturer och basenheter å ena sidan och psykologiska fenomen å den andra. Hjärnans förhållande till varseblivning, motorik, minne, lärande, känslor, språk, sömn, medvetande, olikheter mellan människor m m liksom hjärnans utveckling i ett evolutionärt såväl som ontogenetiskt perspektiv bildar grunden för den andra delen av kursinnehållet.

Delkurs 3: Perception

Delkursen är uppdelad i två moment, en ämnesteoretisk del (6 hp) och en laboration (1,5 hp). Delkursen innehåller centrala teorier, metoder och forskningsresultat inom perceptionspsykologi. Den neurologiska basen för perception och perceptuell utveckling behandlas också. Laborationen består i genomförandet av en mindre experimentell undersökning av någon frågeställning relaterad till det perceptionspsykologiska forskningsfältet. Laborationen inkluderar planering, datainsamling och resultatbearbetning, samt att i tal och skrift redovisa denna undersökning

Delkurs 4: Socialpsykologi

Kursen är uppdelad på två moment, det ena avhandlar socialpsykologisk teori och forskning (6 hp) och det andra består av färdighetsträning i samtalsmetod (1,5 hp).

Undervisning

Undervisningen består av lektioner, demonstrationer, seminarier, gruppövningar, instuderingstillfällen i grupp, laborationer och praktiska övningar.

Examination

Kursen examineras skriftligt samt i form av skriftliga och muntliga redovisningar i samband med gruppövningar och laborationer. Examination sker också genom deltagande i obligatoriska gruppövningar/undervisningstillfällen, färdighetsövningar, seminarier och laborationer. För avslutad kurs krävs försöksdeltagande i två psykologiska forskningsstudier.

Vid examinationen används betygsskalan underkänd, godkänd och väl godkänd. För att erhålla betyget väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på tre av följande fyra moment: Forskningsmetod I (7,5 hp), Biologisk psykologi I (7,5 hp), Perceptionspsykologi I (6 hp) och Socialpsykologi I (6 hp).

Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Krav på obligatorisk närvaro framgår av kursplan, schema eller annan information inför kursen eller respektive delkurs.

Kursen kan även ingå i Beteendevetenskapligt kandidatprogram.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin