Fördjupning i semitiska texter

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5AA915

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5AA915
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 16 augusti 2017
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen med semitiska språk eller något semitiskt språk som huvudområde.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

- redogöra för den feniciska/paleohebreiska skriften;

- översätta och filologiskt tolka valda inskrifter på hebreiska, feniciska och fornarameiska;

- redogöra för ugaritiskans skrift-, ljud-, form- och satslära på basis av textprov;

- redogöra för klassificeringen av ugaritiska inom de semitiska språken;

- beskriva ugaritisk fonologi, morfologi och valda ämnen i syntaxen;

- läsa och transkribera texter från fotografier och handkopior;

- analysera texter och lägga till vokaler;

- filologiskt tolka texter på ugaritiska;

- korrekt bedöma relevansen av ugaritiska texter för studier av den antika Främre Orienten, särskilt för studier av den hebreiska bibeln.

Innehåll

Kursen innefattar en inledning till ugaritiska och dess skrift, morfologi och syntax i jämförelse med andra nordvästsemitiska epigrafiska språk (i synnerhet feniciska, fornhebreiska och fornarameiska). Kursen syftar till att förbereda studenterna på individuella studier av ugaritiska texter. Dessutom erbjuder kursen en praktisk inledning till historisk och komparativ semitik. Kursen kommer att betona språklig studie av texter och deras filologiska, historiska, kulturella och religiösa betydelse. Studenterna kommer att förvärva en gedigen kunskap om grammatik och grundordförråd och få kännedom om olika verktyg och resurser för studiet av ugaritiska texter.

Undervisning

Undervisning sker i form av seminarier. Aktivt deltagande krävs av studenterna (diskussion om texterna baserat på tilldelade läsningar, upp till 40-50 sidor/möte).

Examination

Examination sker genom en en kombination av skriftliga uppgifter. Dessa kommer att innehålla fyra korta prov under lektionerna, en skriftlig filologisk studie av den tilldelade texten samt sluttentamen efter kursens slut. Studenterna kan välja att ersätta den filologiska studien och slutprovet med ett forskningsarbete om ca 5000 tusen ord, exklusive bibliografi.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin